دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع کارآفرینی

با در نظر داشتن اندازه فعالیت کارآفرینی، جانجا[1] انواع مختلف کارآفرینی را به پنج دسته تقسیم می کند:

الف. کارآفرینی اداری[2]: در این نوع کارآفرینی، توسعه تولیدات، فرآیندها و شیوه های جدید یا توسعه موارد موجود، اولویت بالایی دارد و به عنوان سرمایه گذاری جدید میان پرسنل فنی- علمی و مدیران- مجریان به شمار می رود. مدیریت بایستی منابع و امکانات را حفظ کند و تکنیسین ها بایستی برای عقاید جدید کوشش کنند. فرهنگ برای نوآوری، ارزشی به مراتب بالاتر از شرایط بوروکراسی قائل می باشد.

ب. کارآفرینی فرصت گرایانه[3]: این رویکرد بر ارزیابی و گسترش توسعه نوآوریهای تکنولوژیکی داخلی و خارجی تأکید می کند. وجود یک محصول برتر نشانه یک رویکرد فرصت گرایانه در قبال کارآفرینی داخلی می باشد.

ج. کارآفرینی اکتسابی[4]: در این مورد، کارآفرینی از طریق اکتساب توانایی های فنی دیگر
شرکت ها و از طریق همکاری، مشاوره یا انعقاد قرارداد با آن ها انجام می شود تا به تکنولوژی های آنان دست یافته گردد.

د. کارآفرینی پرورشگاهی[5]: این امر نیازمند ایجاد واحدهای نیمه مستقل در شرکت های موجود برای اندیشیدن، آغاز کردن و تقویت شرکت های جدید می باشد.با در نظر داشتن ریسک بالای نوآوری در فعالیت های تجاری، واحدهای نیمه مستقل به کارآفرینی داخلی کمک می کنند.

هـ. کارآفرینی تقلیدی[6]: در این رویکرد، نوآوری محدود به تقلید یا ایجاد تغییرات ساده در بسته بندی یا طراحی می باشد (پروکوپنکو و پولین،1991).

در ادبیات کارآفرینی، به انواع دیگری از کارآفرینی تصریح شده می باشد که بعضی از این عناوین عبارتند از: کارآفرینی پایدار، کارآفرینی اشتراکی، کارآفرینی مدنی و کارآفرینی پاسخگو.

  • کارآفرینی پایدار[7]

شرکتها در پهنه جهانی در حال ورود به مرحله جدیدی هستند که مسئولیت های ترکیبی پیش روی: مردم (اشتغال، سلامتی، آموزش و حقوق بشر)، سود (استمرار درآمدهای مالی و اقتصادی)، زمین (پاکی محیط و محافظت از منابع) را ضرورتی برای کارآفرینی خوب تلقی می کنند و تغییر از حداکثر سازی ارزش برای سهامداران به حداکثر سازی ارزش برای ذینفعان در حال اتفاق می باشد. حکومت ها، مشتریان، اتحادیه ها و سهامداران به عنوان ذینفعان از شرکت ها می خواهند که این مسئولیت ها را در قبال موضوعات اخلاقی-اجتماعی و محیطی به گونه گسترده تری به انجام رسانند. اقدام به این مسئولیت های ترکیبی در قالب کارآفرینی پایدار امکان پذیر می باشد.

  • کارآفرینی اشتراکی[8]

برای تشریح موقعیتی به کار برده شده می باشد که گروهی از افراد جامعه با یکدیگر کار می کنند، در آغاز بدون وجود سازمانی با ساختار رسمی، با هدف ایجاد و پیشرفت ایده ها و فرصت ها برای ایجاد منافع اقتصادی و اجتماعی جامعه، کوشش می کنند و افراد را به انجام فعالیت های کارآفرینانه در جامعه ترغیب می نمایند.

  • کارآفرینی مدنی[9]

همانگونه که بعضی از سازمان های بزرگ کوشش می کنند از انعطاف پذیری و پاسخگویی سازمان های کوچکتر بهره برداری کنند و بعضی مدیران را که به شکل کارآفرینانه رفتار می کنند را مورد تشویق قرار می دهند، بعضی سازمان های بخش عمومی نیز به مدیرانشان آزادی اقدام می دهند تا در جهت بهبود سطح خدمات جامعه مدنی بکوشند که آن را اصطلاحا کارآفرینی مدنی می گویند.(تامپسون و همکاران[10]،2000)

[1]– Janja

[2]– administrative

[3]– opportunistic

[4]– acquisitive

[5]– incubative

[6]– initiative

[7]– sustainable entrepreneurship

[8]– community entrepreneurship

[9]– civic entrepreneurship

[10]– Thompson   et.al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.