دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • کارآفرینی پاسخگو[1]

کارآفرینی پاسخگو موضوعی می باشد که فعالانه از توسعه پایدار طرفداری می کند، به محیط زیست آسیب نمی رساند، و اقداماتی در جهت منافع اجتماعی و بهداشت عمومی به اقدام می آورد.

از میان دسته بندی های مختلفی که در خصوص کارآفرینی به اقدام آمده می باشد، تقسیم بندی کورنوال و پرلمن[2] کاربردهای بیشتری در حوزه مدیریت دارد، بر اساس این تقسیم بندی کارآفرینی در قالب سه شکل عمده ظاهر می گردد:

  • کارآفرینی فردی[3]
  • کارآفرینی درون سازمانی[4]
  • کارآفرینی سازمانی[5] (کرانوال و پرلمن،1990)
  • کارآفرینی فردی

کارآفرینی شکل های مختلفی دارد و مشخص کردن اینکه وظیفه کارآفرین چیست، واقعاً دشوار می باشد. مخترعین، وکلاء، تجار، آموزش دهندگان و پزشکان همه می توانند کارآفرین باشند.

کارآفرین فردی می باشد که یک سازمان مستقل را تأسیس یا اکتساب کرده و یا نمایندگی آن را از طریق شناسایی فرصت و بسیج منابع و امکانات لازم به دست می آورد و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرایند می باشد.

  • کارآفرینی درون سازمانی

گینفورد پینکات در کتاب «اشکال کارآفرینی»، مفهوم کارآفرینی در سازمان ها مطرح می کند. در این نوع کارآفرینی، خدمات و محصولات جدیدی معرفی و تولید می گردد که باعث رشد و سود شرکت می گردد.

تحقیقات و نظریات گوناگون نشان می دهند که کارآفرین در سازمان ها نیاز به سازمانی دارد که برای موفقیت دراز مدت، از کارآفرینی طرفداری کرده و آن را تقویت نماید.

درمورد کارآفرینی در سازمان ها بایستی به دو نکته مهم تصریح نمود. نخست آن که، فرآیند مورد توجه یک کارآفرینی سازمانی با فرآیند مورد توجه کارآفرینان مستقل تفاوت دارد. درست می باشد که مفهوم کارآفرینی در سازمان ها گسترده می باشد، اما یک کارآفرین مستقل در بازارهای اقتصادی، گسترده تر و انعطاف پذیرتر فعالیت می کند.

دوم آنکه، کارآفرینی درون سازمانی در سازمانی رخ می دهد که مانع از کارآفرینی می گردد. به بیانی دیگر، بسیاری از سازمان ها در ایجاد محیطی برای کارآفرینی ناتوان هستند. کارآفرینان مجبور هستند تا موفقیت را در میان افرادی بیابند که حاضر نیستند به آن ها کمک کنند یا نمی خواهند موفقیت آنان را شاهد باشند. پس کارآفرینان سازمان ها، افرادی هستند که اغلب در فعالیت های کارآفرینی سازمان ها و بدون طرفداری سازمانشان درگیر هستند.

[1]– responsible entrepreneurship

[2] – Cronwall & Perlman

[3]– individual entrepreneurship

[4]– intrapreneurship

[5]– entrepreneurship organizational

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.