دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • کارآفرینی سازمانی

ژوزف شومپیتر می گوید:«نیازی نیست که کارآفرینی یک فعالیت فیزیکی خاص باشد. هر محیط اجتماعی روش خاص خود را برای کارآفرینی دارد.» یک سازمان می تواند محیطی را فراهم کند که همه اعضا بتوانند در انجام امور کارآفرینی شرکت کنند. روزابت موس کانتر در کتابش تحت عنوان «اربابان تغییر» کارآفرینی سازمانی را بدین تبیین تعریف می کند:

“کارآفرینان و سازمان های کارآفرین همواره در حاشیه رقابتی خود اقدام می کنند، بیشتر بر منابع خود تمرکز می نمایند و به آن چیز که که نمی دانند، بیشتر از آن چیز که که نمی دانند توجه دارند. آنها خودشان را با دیدگاه های آینده می سنجند و اجازه نمی دهند گذشته، آینده آن ها را محدود کند” (مقیمی،1384).

به گونه کلی، کارآفرینی سازمانی نه تنها نیازمند تمرکز بر اهداف و رویه های کیفی و کمی می باشد، بلکه بر افراد و نتایج نیز هست.این امر نیازمند نظری متفاوت نسبت به کارکنان می باشد، زیرا در اغلب موارد کارمندان واقعاً زیر دست نیستند و از آن جا که بیشتر در نظر داشتن آینده می باشد، بایستی به مطالعه
فرصت های شغلی پرداخت نه خطراتی که یک سازمان با آن مواجه می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-11- تأثیر کارآفرینی در توسعه اقتصادی

با تحولات و تغییرات سریع و شتابان جامعه بین المللی، گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و تغییر اقتصادی ملی به اقتصاد جهانی، راهکارهای مختلفی مطرح می گردد که منجر به توسعه و رشد اقتصادی و حل معضلات اشتغال، عدالت اجتماعی و رفاه جامعه می گردد. شاید یکی از مباحث جدید و مفاهیم نو همانا تأثیر کارآفرینان در توسعه پایدار در جوامع می باشد (احمدپور و مقیمی،1385). تأثیر کارآفرینی در توسعه اقتصادی منحصر به افزایش بازده و درآمد سرانه نیست، بلکه شامل پایه گذاری و اعمال تغییرات ساختاری در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی می باشد. این تحول با رشد و افزایش بازده همراه می باشد که امکان تقسیم بین شرکت کنندگان مختلف را بیشتر فراهم می کند. در سطح محدود کارآفرینی فرایند تخریب خلاق می باشد. کارآفرینی فرایند تغییر اقتصادی می باشد، پس اگر جامعه ای خواهان به دست آوردن ثروت بیشتری می باشد، آمادگی برای تغییر یا حداقل تمایل به زندگی با آن ضروری می باشد. یکی از نظریه های توسعه اقتصادی، نوآوری را عامل کلیدی معرفی می کند که نه تنها در توسعه محصول (یا خدمات رسانی) جدید در بازار، بلکه در جلب سرمایه گذاری در ظرفیت
کارآفرینانه ی جدید تأثیر دارد. این سرمایه گذاری جدید در دو طرف عرضه و تقاضای معادله ی رشد تأثیر دارد؛ سرمایه جدید به وجود آمده در برای گسترش ظرفیت رشد(طرف عرضه) به کار می رود. و مخارج جدید حاصل از آن صرف خروجی و ظرفیت جدید مصرف (طرف تقاضا) می گردد (هیرزک و پیترز، 2002).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.