دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل مؤثر بر کارآفرینی

عوامل مؤثر بر کارآفرینی را می توان به پنج دسته تقسیم نمود:

1) شرایط اقتصادی و بازاری

از آنجا که کارآفرینی برای پیشرفت و ایجاد تغییرات اقتصادی ضروری می باشد، عواملی که باعث رشد و توسعه اقتصادی می شوند، در ظهور کارآفرینی نیز مؤثرند.این عوامل شامل:

منابع مالی (دسترسی به وام های مختلف)

– نیروی کار (وجود نیروی ماهر)

– تسهیلات فیزیکی (دفتر کار، سوله)

– زیرساخت های اقتصادی (جاده ها و ارتباطات)

– خدمات تخصصی (حسابداری، مشاوره)

– محیط اقتصادی کلان (تورم، نرخ بهره)

2) ساختار و پویایی صنعت

ساختار به نوع فعالیت مخاطره آمیزی که آغاز می گردد تصریح دارد.ساختار، هویت قانونی و ماهیت خود فعالیت اقتصادی را شامل می گردد. ساختار فعالیت اقتصادی مهمی برای کارآفرین می باشد، زیرا می تواند برای رشد بلند مدت و موفقیت فعالیت اقتصادی بحرانی باشد. ساختار شامل:

– اندازه بازار

– رشد بازار

– ساختار بازار و صنعت

– تمرکز جغرافیایی صنعت

– استراتژی شرکت های بزرگ

3) چارچوب قانون و مقررات

– سیستم حقوقی (رویه های ایجاد کسب و کار، حقوق مالکیت معنوی و…)

– قوانین و مقررات (کنترل قیمت ها و…)

– سیاست های حمایتی (یارانه، مشوق های مالیاتی و…)

4) سرمایه های اجتماعی

– یکپارچگی یا سلسله مراتب اجتماعی (اندازه محرومیت اجتماعی، حرکت افراد بین طبقات اجتماعی)

– فرهنگ (تکریم به کارآفرینان، تکریم به استقلال، دیدگاه نسبت به شکست در کار)

– پشتیبانی نهادی (مراکز کمک به کارآفرینی، انکوباتور ها)

– سیستم آموزشی (در نظر داشتن یادگیری برای اقدام، تدریس کارآفرینی در دوره های تحصیلی) (اکبری،85).

5) جنبه های فردی مربوط به کارآفرین

– تجربه کاری (تجربه مدیریتی، مشاغل قبلی)

– تحصیلات (سوابق آکادمیک، رشته و گرایش تحصیلی)

– ظرفیت کارآفرینی (تمایل به مخاطره، تحمل کار سخت، انعطافپذیری)

– دارایی (پس انداز نقدی، اموال منقول و غیر منقول)

– عوامل جمعیت شناختی (سن، جنسیت و شغل والدین)

در این قسمت به گونه اختصار عوامل مؤثر بر کارآفرینی اظهار گردید. این عوامل برکارآفرین شدن افراد و سازمان ها مؤثر هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.