دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

گرایش به کارآفرینی

گرایش به کارآفرینی مفهوم و ساختاری در سطح شرکت می باشد که ارتباط نزدیکی با مدیریت استراتژیک و فرایند تصمیم گیری استراتژیک دارد. قبل از اینکه به تعریف گرایش به کارآفرینی پرداخته گردد آغاز بایستی فرق بین گرایش به کارآفرینی و کارآفرینی را مشخص نمود. فعالیت و اقدام اصلی کارآفرینی ورودی جدید می باشد. ورودی جدید می تواند با وارد شدن به بازارهای جدید با کالا یا خدمات موجود تحقق یابد. ورودی جدید، ایده اصلی دربرگیرنده مفهوم کارآفرینی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گرایش به کارآفرینی به فرآیندها، رویه ها و فعالیت های تصمیم گیری اطلاق می گردد که منجر به ورودی جدید می گردد. پس گرایش به کارآفرینی دربرگیرنده نیات و اهداف کارکردی تصمیم گیرندگان کلیدی در یک فرایند زایشی و پویا می باشد که ناظر بر ایجاد سرمایه جدید می باشد.

مقصود از ورودی جدید چیست؟ ورودی جدید به فعالیت هایی اطلاق می گردد که مکن می باشد توسط یک فرد، یک شرکت کوچک یا واحد کسب و کار استراتژیک یک شرکت بزرگ آغاز و به راه انداخته گردد (لامپکین و دس،1996).

به فرآیندها، رویه ها و فعالیت های تصمیم گیری که ورودی جدید ایجاد می کنند گرایش به کارآفرینی گفته می گردد.این تعریف از دیدگاه انتخاب استراتژیک برگرفته شده می باشد که فرصت های ورودی جدید را که موفقیت آمیز هستند را با وضع “قانون هدفمند”[1] ارزیابی می کند (وندویو و پول[2]، 1995).

پس گرایش به کارآفرینی دربرگیرنده تعاملات و فعالیت های کارکردی بازیگران کلیدی در یک فرایند زایشی و پویا می باشد که ناظر بر ایجاد سرمایه گذاری جدید می باشد.

شرکت هایی که خواهان بکارگیری کارآفرینی شرکتی موفق هستند بایستی گرایش به کارآفرینی داشته باشند.گرایش به کارآفرینی نشان دهنده یک چارچوب ذهنی و دیدگاهی در مورد کارآفرینی می باشد که در فرآیندهای مستمر شرکت و فرهنگ سازمانی منعکس شده می باشد (کاون و اسلیون[3]،1991). بسیاری از شرکت های جوان که اندازه رشد بالایی دارند بسیاری از موفقیت هایشان را به گرایش به کارآفرینی نسبت می دهند (لامپکین و دس،2005).

گرایش به کارآفرینی پیش قدمی، و چیزی که بیرکینشاو[4] (1997) آن را «کارآفرینی پراکنده[5]»
می نامد، ارتقا می دهد. مقصود از کارآفرینی پراکنده دخالت سطوح چند گانه مدیریت در تنظیم و بکارگیری استراتژیهای کارآفرینی می باشد. گرایش به کارآفرینی توسط مدیریت ارشد اعمال یا تحمیل نمی گردد، اما منعکس کننده وضعیت استراتژیکی عیان شده توسط سطوح چند گانه مدیریت می باشد (استیونسون و جریل[6]،1990).

تعاریف متعددی از گرایش به کارآفرینی ارائه شده می باشد. ویکلاند برای تعریف گرایش به کارآفرینی از یافته های مرز[7] و براون[8] بهره می گیرد. از نظر او گرایش به کارآفرینی، گرایش استراتژیک مدیران می باشد که نشان دهنده تمایل مؤسسه در وارد شدن به اقدامات و رفتارهای کارآفرینانه می باشد (ویکلود[9]،1998).

گرایش به کارآفرینی به شکل گسترده به عنوان گرایش رقابتی کلی شرکت، یا ترکیبی از
گزینش های رقابتی که شرکت ها در صنعتشان بهره گیری می کنند می تواند باشد (جاکرتون و تس،2006).

از نظر اتوهنس[10]، جیما[11] و کو[12]، گرایش به کارآفرینی یک پدیده سازمانی را تشکیل می دهد که منعکس کننده قابلیت مدیریتی شرکت هایی می باشد که به پیشتازی و پیش قدمی های جسورانه برای تغییر چشم انداز رقابتیشان اقدام می کنند تا امتیازاتی را به دست آورند. ادبیات گسترده گرایش به کارآفرینی  پیشنهاد می کند که سازمان ها می توانند گرایش به کارآفرینی های مختلفی داشته باشند که در یک طیف قرار می گیرند که حتی ممکن می باشد متضاد باشند. برای مثال شرکت هایی با گرایش دفاعی[13] بیشتر بر اساس ریسک پذیری، جستجوی فرصت و فعالیت های پیشرو به عنوان شرکتهای دفاعی رده بندی
می شوند. پیش روی شرکت های محافظه کار[14]، پیرو و شرکت های کارآفرین واکنشی هستند و جسوریت بیشتری دارند

[1]-purposeful enactmant

[2]– Van de Veu& Poole

[3]– Covin &Slevin

[4]– Birkinshaw

[5]-dispersed entrepreneurship

[6]– Stevenson&Jarillo

[7]– Merz

[8]– Brown

[9]– Wiklund

[10]– Atuahence

[11]– Gima

[12]– Ko

[13]– Defender

[14]– Conservative

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.