دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

کارآفرینی شرکتی

تعاریف عملی کارآفرینی شرکتی طی 30 سال گذشته از طریق کارهای عملی تکامل یافته می باشد. شاکر زهرا نظاره کرده می باشد که کارآفرینی شرکتی می تواند فعالیتهای رسمی یا غیر رسمی به هدف ایجاد کسب و کارهای جدید در شرکتهای تازه تأسیس شده از طریق نوآوری در محصولات و فرآیندها و توسعه بازار باشد. این فعالیتها ممکن می باشد در سطوح شرکتی، بخشی (تجاری)، عملیاتی یا پروژه ای با هدف بهبود بخشیدن به جایگاه رقابتی شرکت و کارایی عملیاتی آن صورت پذیرد. ویلیام گاث[1] و آری گینزبرگ[2] (1990) تأکید کردند که کارآفرینی شرکتی شامل دو پدیده اصلی می گردد: ایجاد پروژه های اقتصادی جدید بدون سازمان های موجود و تبدیل سازمان ها از طریق تجدید نظر راهبردی. پژوهشگران جدید پس از تحلیل کامل ساختار کارآفرینی و ابعاد آن، کارآفرینی شرکتی را به عنوان فرآیندی تعریف می کنند که از طریق آن، فرد یا گروهی از افراد به همراه سازمان موجود، سازمان جدیدی را ایجاد می کنند یا در همان سازمان موجود یک تجدید نظر و نوآوری را باعث می شوند. تحت این تعریف، تجدید نظر راهبردی (که با تجدید نظرهای سازمانی مانند تغییرات ساختاری و یا راهبردی عمده در ارتباط می باشد)، نوآوری (که با وارد کردن چیزی جدید به بازار کار مرتبط می باشد) و شروع پروژه های اقتصادی شرکتی (کوششهای شرکتی که منجر به ایجاد سازمان های تجاری جدید در داخل سازمان اولیه می گردد) همگی بخش های مهم و ضروری در فرایند کارآفرینی شرکتی هستند (کیورتکو و هاجیتس[3]،2001).

میلر کارآفرینی شرکتی را به عنوان ابزاری پایا برای ارتقا و حفظ رقابت پذیری و بهره گیری از فرصتها برای ایجاد نوآوری می داند. کوین و اسلوین اظهار می کنند که کارآفرینی شرکتی نه تنها به ایجاد سرمایه گذاری در کسب و کار  جدید گفته می گردد، بلکه به فعالیت های نوآورانه (توسعه محصول/ خدمات جدید، تکنولوژی ها و تکنیک های اداری نو و…) و گرایش به انجام فعالیت های رقابتی برای رقابت به شکل تهاجمی و پیشتازانه با رقبای صنعت نیز گفته می گردد (لامپکین و دس،1996).

جنینگز[4] و یانگ[5] کارآفرینی شرکتی را به عنوان” فرایند توسعه محصولات یا بازارهای جدید تعریف کردند. مطابق با این تعریف شرکت کارآفرین شرکتی می باشد که محصولات یا بازارهای جدید را بالاتر از اندازه متوسط آن صنعت توسعه دهد (کریزر و همکاران،2002).

کارآفرینی شرکتی مشتمل بر پرورش کارآفرینی در سازمان های موجود می باشد.به بیانی دیگر کارآفرینی شرکتی ابزاری می باشد که شرکت ها می توانند نوآوری های سودآور را با تشویق کارکنان پرورش دهند تا آن ها مانند کارآفرینان فکر کنند، سپس به آن ها آزادی و انعطاف پذیری دهند تا
پروژه هایشان را بدون تشریفات زاید اداری تعقیب کنند (استونر و همکاران[6]،1995).

زهرا[7] (1999) اظهار می کند”کارآفرینی شرکتی برای اطمینان از بقا لازم می باشد، زیرا باعث نوسازی عملیات شرکت، تعریف مجدد مفهوم کسب و کار و ارتقای قابلیت های نوآوری شرکت می گردد”.

 

[1]-Guth

[2]– Ginsberg

[3]–  Kuratko & Hodgetts

[4]– Geningz

[5]– Young

[6]–  Stoner et.al

[7]– Zahra

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.