دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

3-6 روش اجرای پژوهش

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می باشد، در پژوهش های کاربردی هدف پژوهش در جهت رشد و بهتر کردن یک محصول یا سیاق یک فعالیت و اختصار آزمودن مفاهیم نظری و مجرد) ذهنی (و جایگاه های واقعی و زنده می باشد ( نادری و نراقی، ١٣۶٩ ص 4و 33) که از طریق مطالعه و پژوهش و توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک جایگاه یا موضوع حاصل می گردد. روش این پژوهش از نظر زمان پیمایشی و از نظر هدف توصیفی می باشد، در تحقیقهای توصیفی به معنی اخص آن، محقق الزاماً در پی کشف و تبیین روابط، همبستگی ها و احتمالا آزمودن فرض ها و پیش بینی رویدادها نیست، بلکه توجه بیشتر در جهت توصیف کردن و گزارش نویسی از جایگاه ها و وقایع بر اساس اطلاعاتی می باشد که صرفًا جنبه وصفی دارد (همان منبع،٧٠) در این پژوهش نیز کوشش شده تا آن چیز که که هست بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش گردد.

3-7 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش علمی مؤثرترین شیوه برای یافتن حقایق می باشد، پژوهش علمی امری نظامدار، منطقی و تجربی بوده و داده ها را اختصار می کند و قابلیت تکرارپذیری و انتقا ل پذیری دارد (هومن، ١٣٧١ص ١۵-13). الگوی کار در این پژوهش بهره گیری از روش علمی در علوم رفتاری می باشد که معمولا اینگونه پژوهش ها بر اساس یک مورد یا چند مورد از مراحل زیر انجام می گردد:

– پژوهش کتابخانه ای؛

– بهره گیری از پرسشنامه؛

– انجام مصاحبه؛

و مراجعه به اسناد و مدارک می باشد.

با در نظر داشتن جامعه ی آماری پژوهش و نظر به اینکه تماس با آزمودنی ها که اساس جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه می باشد وقت گیر بود، بدین خاطر در این پژوهش از ابزار پرسشنامه بهره گیری شده می باشد زیرا در مقایسه با مصاحبه، پرسشنامه در اغلب شرایط علمی تر و آسانتر و امکان مطالعه نمونه های بزرگ تر را به محقق میدهد و از سوی دیگر پاسخگویان به سوءالات تقریبًا شرایط یکسانی را در موقع تکمیل پرسشنامه خواهند داشت.

در این پژوهش پاره ای از اطلاعات دموگرافیک شامل: سن ,جنس,سابقه خدمت,اندازه تحصیلات, در پرسشنامه ذکر گردیده که بدون در نظر گرفتن نام و نام خانوادگی تکمیل کننده آن می باشد.

پرسشنامه پژوهش از نظر نوع اطلاعات دارای سؤالات چارچوبی و همچنین سؤالات نظری و واکنشی می باشد، پرسشنامه از نظر شکل اظهار سؤالات بصورت منظم و بسته می باشد و نکات زیر در افزایش اعتبار پرسشنامه در نظر گرفته شده می باشد:

١ – ذکر مقدمه رسا و واضح که هدف مطالعه در آن روشن شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٢ – طرح سوءالات عاری از هر گونه ابهام.

٣-  جلوگیری از طرح سوءالات بلند و وقت گیر.

۴-  عدم کاربرد واژه ها و اصطلاحات نامفهوم و نا مأنوس

همچنین پرسشنامه از جهت طرح سؤالات بگونه ای طراحی شده می باشد که پاسخ سؤالات داده شده و از عدم تکمیل آن جلوگیری بعمل آید. و با در نظر داشتن بهره گیری از طیف لیکرت در پاسخ به گزینه ها و بهره گیری از شیوه ی درجه بندی کوشش شده تا موارد ذکر گردیده تقویت گردیده و علت اصلی این انتخاب نیز بدین خاطر بوده که پاسخگویان به سؤالات برای اظهار نظر درمورد ی یک جواب فقط به پاسخ بلی یا خیر محدود نشده و امکان پاسخ و اظهار نظر بیشتری داشته باشند که این امر بر دقت سنجش می افزاید و ثانیاً پاسخگویان در اینجا نظر خود را ارائه می دهند و نه عقیده ی دیگران را (رفیع پور، ١٣٧٩ص ٢۴٣).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی