دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای پژوهش

الف) متغیر مستقل[1]: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی می باشد که بعد از انتخاب، دخالت یا دستگاری شدن توسط محقق مقادیری را می‏پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) نظاره گردد (بازرگان و دیگران، 1381، 43).

در این پژوهش، متغیرهای مستقل، عوامل موثر بر عدم استقرار سیستم‏های اطلاعاتی مدیریت شامل: (*****) می‏باشد.

ب) متغیر وابسته[2]: متغیری می باشد که تغییرات آن تحت تاثیر متغیرهای مستقل قرار می‏گیرد، انتخاب یک متغیر به عنوان وابسته (تابع) به هدف پژوهش بستگی دارد (بازرگان و دیگران، 1381، 43). با در نظر داشتن هدف پژوهش استقرار موفق سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت به عنوان متغیر وابسته می‏باشد.

ج) متغیرهای میانجی: همه متغیرهای موجود در یک شرایط پژوهشی را نمی‏توان همزمان مورد مطالعه قرار داد. گاهی اوقات متغیرهایی که تاثیر بعضی از آنها در تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته، بایستی خنثی یا ثابت نگه داشته گردد (بازرگان و دیگران، 1376: 44). در این پژوهش نیز از عوامل تاثیر‏گذار بر استقرار سیستم‏های اطلاعاتی مدیریتی که شامل عوامل محیطی، شغلی، فردی، (انسانی) می‏باشد ثابت در نظر گرفته می‏گردد و به عنوان متغیرهای میانجی، کنترل یا مداخله گر قلمداد می‏شوند. و بیشتر به  عوامل سازمانی پرداخته می‏گردد.

[1] . independenT  variables

[2] . DependenT variables

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.