دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

13 فرهنگ سنجی سازمان

هرگاه سازمانی در شیوه اجرای عملیات با دشواری هایی رو به رو گردد، یا بخواهد پیش از ورود به فرایند ادغام، تملک، یا مشارکت، خویش آزمایی استراتژیک بنماید، پای فرهنگ سنجی به میان می آید.

آیا بایستی نظرسنجی کنیم؟

بیشتر مدیران اهل عدد و رقمند. این بخشی از فرهنگ مدیریت می باشد. شیوه ها و پرسش نامه هایی برای

نظرسنجی هست که ادعا می گردد برای سنجش فرهنگ به کار می آید، اما در چارچوبی که من فرهنگ را در این جا شناسانده ام، این ها تنها می توانند بخشی از جلوه های ظاهری، پاره ای از ارزش های مورد طرفداری، و شاید یکی دو مورد از باورهای نهفته را نشان دهند اما نمیتوانند آن باورهای مشترک نهفته را که شاید برای سازمان شما مهم باشد عیان سازند..

چرا با پرسشنامه نمی توان فرهنگ را سنجید؟

نمیدانید چه بپرسید: یادمان باشد فرهنگ همه چیزهایی را که سازمان در طول عمرش می آموزد در بر

دارد. پرسش از افراد درمورد مشترکات بی معناست: اظهار نظر “فردی” درمورد پدیده های “مشترک”، بی اثر، و شاید هم بی اعتبار می باشد. مهم ترین دلیل من این می باشد که دسترسی به باورهای نهفته مشترک برای هیچ کس آسان نیست. در گفت و شنود گروهی، نه تنها موضوعات مهم شناخته می گردد، بلکه اندازه توجه افراد به آ نها، و به دنبال آن، کانون باورهای نهفته در پیکره فرهنگ سازمان نیز عیان میگردد.

آن چه موجب ناخشنودی کارکنان می باشد، شاید چاره ناپذیری باشد: سوم، شاید چیزی که کارکنان از آن ناخشنودند، به دلیل جا گرفتن در تاروپود فرهنگ سازمان، تغییرپذیر نباشد. پرسش نامه در تشخیص این که آیا ارزش ها مورد طرفداری سازمان، جاری می باشد یا نه، بی تردید کمک زیادی می کند و در بیش تر موارد از روی پاسخ ها می توان این موضوع را فهمید. اگر بنگاه به راستی بخواهد گروهی کار کند، بایستی نظام های فردگرایانه ای را که در گذشته کارایی داشته و در ژرفای روح افراد جا گرفته به کناری نهد. اگر نخواهد یا نتواند چنان کند، پیامدش افت روحیه کارکنان خواهد بود زیرا آنان در خواهند پیدا نمود آن چه مورد تکریم ایشان می باشد، دست نیافتنی می باشد. ( فرهنگ سازمانی ادگار شاین ترجمه دکتر محمد ابراهیم محجوب ص 13-15)

2-14 روش های تشخیص جنبه های فرهنگ

برای تشخیص جنبه های مختلف فرهنگ می توان به تفکیک های زیر تصریح نمود:

2-14-1 تجزیه و تحلیل مفروض[1]

تجزیه و تحلیل مفروض به وسیله ماسون [2] و میترف[3] با ارزش و نمایان ساختن و آزمون باورهای یک سازمان ایجاد گردید که جزئی از فرهنگ هستند.

آنها استدلال نمودند که اکثر تجزیه و ت حلیل استراتژیک که عم ً لا و واقعًا در سازمانها بوقوع
می پیوندد و برمبنای باورها و م فروضات پنهانی که توسط افراد نگهداشته می شوند ساخته م ی گردد. در نتیجه تجزیه وتحلیل های استراتژی سطحی و کم عمق هستند و اغلب به داخل یک درام نمایشی سیاسی منحرف میشوند، جائی که شرکت کنندگان متغیرهای ترجیح داده شده شان را به جای درگیر شدن در تجزیه و تحلیل معقولانه دنبال میکنند.هدف از تجزیه و تحلیل مفروض می بایستی روشن کردن و عیان ساخ ت ن باورهای پنهان برای رسیدگی دقیق باشد، بطوریکه را ه حل های ممکن را بتوان ساخت، تجزیه و تحلیل مفروض بر روشهای فلسفی که سیستم پژوهش ورسیدگی مناظره منطقی نامیده میشود بنا می گردد.

[1] . Assumption Analysis

[2] . Richardmason

[3] . Ian mitrotf

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید