دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی واژه های پژوهش

ریسک پذیری متعادل: متغیر ریسک پذیری متعادل از طریق گویه 1 الی 18 پرسشنامه استاندارد کردنائیج و همکاران تعیین می گردد.

کانون کنترل درونی: متغیر کانون کنترل از طریق گویه های 19 الی 35 از پرسشنامه استاندارد کردنائیج و همکاران استخراج می گردد.

نیاز به موفقیت: متغیر نیاز به موفقیت از طریق گویه های 36 الی 50 از پرسشنامه استاندارد کردنائیج و همکران حاصل می گردد.

تحمل ابهام: متغیر تحمل ابهام از طریق گویه های 72 الی 82 از پرسشنامه استاندارد کردنائیج و همکاران بدست می آید.

کارآفرینی فردی: در این پژوهش، کارآفرینی فردی از طریق طبقه بندی 8 گانه کردنائیج و همکاران که شامل ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی، چالش طلبی بدست می آید. این ابعاد با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان که شامل 95 سوال می باشد، سنجیده می گردد.

بازده حقوق صاحبان سهام: این نسبت به صورت زیر محاسبه می گردد:

سود ممتاز سهام- سود خالص = سهام صاحبان حقوق بازده
مجموع حقوق صاحبان سهام عادی

اطلاعات این نسبت از طریق اسناد مالی شرکتها در اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان استخراج می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.