دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

7 قلمرو پژوهش :

1-7-1 قلمرو مکانی:

این پژوهش در شهرستان کاشان و در جمع شرکتهای صنعتی (صنایع سنگین) با بیش از 100 نفر پرسنل انجام گردید.

تنها شرکت دولتی , شرکت تولید خودرو سایپا کاشان,  و شرکتهای دنیای مس,هامون نایزه,ایران غلطک,گالوانیزه و فولاد کویر کاشان بعنوان شرکتهای با مالکیت خصوصی در نظر گفته شده می باشد.

1-7-2 قلمرو زمانی  :

نیمه دوم سال 1389

 

 

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات

  • مطالعه تطبیقی

مطالعه تطبیقی یکی از روش‌های پژوهش کمی و کیفی می باشد که در آن دو یا چند متغیر یا فرایند همگون که می‌توانند نمونه‌ها و موارد محسوس یا نامحسوس باشند، مطالعه می شوند؛ با این هدف که با توصیف و تبیین اشتراک‌ها و اغلب تفاوت‌ها، بتوان آن پدیدارها را شناسایی نمود و به تفسیرها و احتمالا تعمیم‌های تازه دست پیدا نمود.

  • شرکت دولتی :

تعریف شرکت دولتی مطابق با ماده 4 قانون محاسبات عمومی بشرح زیر می باشد :

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی می باشد که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد گردد و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‏گذاری شرکتهای دولتی ایجاد گردد ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی می باشد ، شرکت دولتی تلقی میشود .

  • شرکت سهامی خاص :

شرکتى می باشد بازرگانى که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها می باشد و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامى خاص بایستی قبل از نام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قید گردد .

فرهنگ سازمانی “شیوه ء انجام گرفتن امور در سازمان” را برای کارمندان مشخص می کند ادراکی می باشد تقریبًا یکسان از سازمان که در همهء اعضاء هست و نمایان گر مشخصات معمول و ثابتی می باشد که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می سازد.

به گونه کلی ابتکار فردی[1]، ریسک پذیری(خطر پذیری)[2] ،هدایت و رهبری[3]،یکپارچگی[4]،طرفداری مدیریت[5]، کنترل[6]،هویت[7]،سیستم پاداش[8]،سازش با پدیدهء تعارض[9]، الگوی ارتباط[10] شاخص های فرهنگ سازمانی می باشند.

[1]. Risk tolerance

[2]. Integratio n

[3]. Management support

[4]. Control

[5]. Identity

[6]. Reward system

[7]. Conflict tolerance

[8]. Communication pattern

[9].

[10].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی