دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم اطلاعات (IS)[1]

از سیستم اطلاعات تعاریف متعددی بدست آمده می باشد که در ذیل به بعضی از آنها تصریح می گردد:

سیستم اطلاعات به سیستمی اطلاق می گردد که برای کاربران یک سازمان اطلاعات فراهم آورد (ثاقب خراسانی، 1380، 32).

سیستم اطلاعات، سیستمهایی هستند که وظیفه آنها ذخیره‌سازی داده ها، پردازش آنها در چارچوب اهداف اطلاعاتی موسسه و فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیرهای اقتصادی می باشد که با مشارکت مدیران و تحلیلگران و طراحان سیستم که از دانش بسنده در زمینه تکنولوژی کامپیوتر برخوردار باشند، طراحی و در موسسات مستقر می گردد (مستاجران، 1378، 29).

سیستم اطلاعات (IS) بطور ساده، سیستمی می باشد متشکل از مجموعه افراد، دستور العملها، داده ها، سخت افزار و نرم افزار که به جمع آوری، ثبت، پردازش و ارتباط داده ها برای پردازش های تراکنشی در سطح عملیات و ارائه اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم گیری های مدیریتی می باشد (صرافی زاده، 1383،  45).

 

2-1-6- سیستم اطلاعات مدیریت MIS

سیستم اطلاعات مدیریت مجموعه ای نظام یافته از افراد، دستورالعملها، پایگاه داده ها و تجهیزات می باشد. که گزارشات روزمره مورد نیاز مدیران را جهت تصمیم گیری ارائه می‌نماید.

سیستم اطلاعات مدیریت به گونه ساده سیستمی می باشد متشکل از مجموعه افراد،دستورالعملها، داده‌ها، سخت افزار و نرم‌افزار که به جمع آوری، ثبت، پردازش و ارتباط داده‌ها برای پردازش‌های تراکنشی در سطح عملیات و ارائه اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم‌گیریهای مدیریتی می باشد (صرافی زاده، 1383،  41 و45).

سیستم اطلاعات مدیریت: سیستمی می باشد که اطلاعات را با هدف حل معضلات و مسائل مدیریت آماده می‌نماید (مومنی، 1372،  287).

[1] . Information system

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.