دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

طبقه‌بندی بر اساس حیطه عملکردی

در این طبقه بندی هریک از سیستم ها از تعاملات و تصمیمات یک زمینه کاربردی خاص از سازمان پشتیبانی می‌کنند .

  • سیستم های اطلاعات منایع انسانی
  • سیستم های اطلاعات حسابداری
  • سیستم های اطلاعات فروش و بازاریابی
  • سیستم طالاعات مالی
  • سیستم های اطلاعات تولید و…

(صرافی زاده، 1383، 50)

2-1-15-3- طبقه بندی بر اساس معماری سیستم

– سیستم مین فریم محور : در این محیط پردازش ها از طریق کامپیوتر مین فریم انجام می گردد. کارها از طریق ترمینالهایی که هیچ گونه قدرت پردازشی ندارند انجام می گردد. کاربر از طریق ترمینال داده وارد می کند و اطلاعات را از مین فرم دریافت می کند.

سیستم های منفرد (رایانه شخصی) : در این محیط تنها کامپیوترهای شخصی معماری سیستم را تشکیل می‌دهند (PC).[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– سیستم‌های محاسبات توزیع یافته یا شبکه ای : در محاسبات توزیع یافته، امور پردازشی بین دو یا چند کامپیوتر تقسیم می گردد (صرافی زاده، 1383، 51).

 

2-1-16- عوامل تأثیرگذار بر نوع سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز

بایستی توجه داشت که چیزی بنام سیستم اطلاعات کامل وجود خارجی ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که سیستم اطلاعات تمام سازمان ها را بدون در نظر داشتن نظام خاص و بدون در نظر داشتن نیازهای اطلاعاتی آنها، که در عین حال پیشرفته نیز باشد، فراهم نمود. بنابر این به تناسب رشد و تغییر سازمان، سیستم اطلاعات نیز بایستی تغییر نماید. بنابر این با در نظر داشتن شرایط خاص هر سازمان . انواع مختلف سیستم های اطلاعات مورد نیاز می‌باشد.

[1]. Personal computer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.