دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 مقدمه

در این فصل مروری اجمالی بر روش پژوهش صورت می پذیرد. فرایند پژوهش را اغلب روش علمی پژوهش تعریف می کنند. روش علمی یک روش منظم می باشد که از مراحل مختلفی تشکیل شده می باشد. دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش
(خاکی، 1387: ص58).

در این فصل مباحثی همچون روش پژوهش، جامعه ی آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات و همچنین روش تجزیه و تحلیل هر یک از سؤالات و همچنین سؤالات تحقیقی مورد توجه قرار می گیرد.

3-2 روش پژوهش

در این پژوهش از دو بخش نظری و تجربی بهره گیری شده می باشد. بخش نظری مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه‌ای می باشد و بخش تجربی بر روش پیمایشی مبتنی می باشد. روش شناسی در واقع  جمع آوری کردن اطلاعات با روش های گوناگون می باشد. در تحقیقات متعارف، گردآوری اطلاعات یکی از مهمترین برهه هاست. هنگامی که از تحلیل محتوا بهره گیری می گردد، داده ها آماده اند، حال آن که در پژوهش متعارف بایستی محقّق در صدد جمع آوری اطلاعات برآید (ساروخانی،1386ص 171). هر محقّقی بنا بر مسئله یا موضوع پژوهش و فرضیه ها و نمونه های انتخاب شده ی خویش، یک یا چند روش از مناسب ترین آن ها را برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خویش به کار می گیرد( نیازی، 1384 ص 237 ). رویکرد کمی کم هزینه تر از مطالعه های کیفی هستند و انجام آن ها آسان تر می باشد و به علاوه، با این تحقیقات می توان سریع تر به نتیجه رسید (احمدی،1384ص 118). تکنیک شیوه های خاصی می باشد که در روش معینی به کار می طریقه (میلر،1380ص 151). انتخاب یک روش یا تکنیک خاص، همواره بستگی به شرایط دارد.  این شرایط عبارتند از: توانایی های شخص محقق و امکانات او (مانند پرسشگران توانا و صدیق) و شرایط مورد مطالعه و محدودیت های آن (رفیع پور،1382ص 17). طرح پژوهش این پژوهش، از نوع پیمایشی می باشد. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند (خاکی، 1387: ص102).

پژوهش های پیمایشی به همکاری داوطلبانه پاسخ دهندگان بستگی دارد و در این روش می توان داده ها را به صورت های مختلفی جمع آوری نمود. پرسشنامه ها و مصاحبه ها اغلب در این روش بهره گیری
می شوند. تحقیقات پیمایشی روش مناسبی برای دستیابی به درک بهتری از پژوهش می باشد و همچنین ثابت شده این نوع تحقیقات، برای مطالعات مقداری مناسب تر می باشد.

3-3 فرآیند پژوهش

فرآیند پژوهش شامل مجموعه ای از شیوه ها و تدابیری می باشد که برای شناخت حقیقت و دوری از لغزش به کار برده می گردد و بطور دقیق تر به مجموعه طرقی که بشر را به کشف مجهولات و حل معضلات هدایت می کنند (ایران نژاد پاریزی، 1378ص 120).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی