دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– تأثیر اطلاعاتی

در این تأثیر مدیران به جمع آوری اطلاعات، پردازش و تبادل آنها می‌پردازند.

الف: تأثیر گیرنده اطلاعات[1]

مدیر به گونه مستمر در پی کسب اطلاعات می باشد که عملکرد واحد او را افزایش دهد. حساسیت مدیر هم ناظر بر فعالیتهای داخلی واحد می باشد و هم بر محیط بیرون آن .

ب: تأثیر توزیع کننده اطلاعات[2]

مدیر اطلاعات با ارزش را در داخل واحد خود به دیگران منتقل می کند (در واقع در اینجا مدیر به عنوان فیلتر اقدام می کند)

ج: تأثیر سخنگو[3]

مدیر اطلاعات با ارزش را به افراد دیگر در خارج واحد خود (مانند سرپرست مربوطه و نیز افراد دیگر در خارج سازمان منتقل می کند .

 

2-1-13-3- تأثیر تصمیم گیری

در تأثیر تصمیم گیری مدیران به حل مسائل و معضلات در تصمیم گیری در مورد آینده سازمان، اهداف و تخصیص منابع می‌پردازند. این نقشها عبارتند از تأثیر کارآفرین /نوآور، تأثیر مشکل گشا، تأثیر تخصیص دهنده منابع و تأثیر مذاکره کننده (صرافی زاده، 1380، 34-35).

[1] . Monitor

[2] . Disseminator

[3] . Spokesman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.