دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– کیفیت داده های اولیه

یک نکته اساسی در ارتباط با کیفیت اطلاعات دریافتی توسط کاربر کیفیت داده های اولیه می باشد که وارد سیستم می گردد.اگر صحت داده ها مورد تردید باشد، همین امر در مورد اطلاعات دریافتی توسط کاربر نیز صادق می باشد. کیفیت سیستم پردازش داده ها هر چقدر خوب باشد، نمی‌تواند ضعف داده ها ورودی را جبران نماید. ضعف کیفیت ممکن می باشد ناشی از کیفیت داده‌های فراهم شده برای سازمان  و یا ناشی از روشهای تهیه داده ها باشد به قولی اگر آشغال وارد سیستم گردد، آشغال هم از آن خارج می گردد.

 

2- وظایف پردازشی

مقصود روشهای مختلف کار در سیستم پردازش می باشد، خواه عملیات دستی باشد و یا ماشینی، علیرغم بهره گیری از فن آوری الکترونیکی برای پردازش داده ها، بسیاری از امور پردازشی در غالب سیستمها همچنان به صورت دستی انجام می گردد . حال اگر از فن آوری بهره گیری صحیح انجام نگیرد یا امور پردازشی دقیق و مناسب طراحی نشده باشد، کیفیت سیستمهای مکانیزه نیز ضعیف خواهد بود.

 

3- زمان

زمانی که داده ها به دست کاربر می‌رسد ممکن می باشد برای مسائل یا شرایطی که در آن وقت خاص کاربر با آنها روبرو می باشد مناسب نباشد، بلکه در زمان دیگر در آینده مناسب باشد. این امر، یعنی دستیابی به اطلاعات مناسب در زمان مناسب دلیل عمده تهیه سیستمهای ذخیره سازی بزرگ یا پایگاه داده ها و نیز بهره گیری از امکانات زمان واقعی می‌باشد.

 

4- انتقال داده‌ها

رسانه مورد بهره گیری برای انتقال داده ها بر تاثیر فرآیند تبدیل داده ها موثر می باشد صرفنظر از کیفیت فنی سیستم انتقال، بهره گیری از دستگاهای چاپ اطلاعات، ارائه آن بر روی صفحه نمایش و یا وسایل صوتی می‌تواند برای بعضی کاربران در بعضی شرایط خاص، خیلی کارآمد باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.