دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد های جدید در ارگونومی

حل معضلات ارگونومی در محیط های کار نیازمند بهبود در سطوح مختلف سازمان می باشد. این بهبود نه تنها در وظایف شغلی بلکه در ساختار کلی سازمان ، نحوه هدایت فعالیتهای شغلی و تدوین خط مشی ها و دستورالعمل های سازمانی نیز بایستی صورت پذیرد . به این شیوه رویکرد سیستمی در راستای بهبود ارگونومی اطلاق می گردد و اغلب ماکرو ارگونومی[1] نامیده می گردد.

 

2-14-1.تعریف سیستم

سیستم مجموعه ای از اجزای بهم پیوسته و بهم وابسته می باشد که بشکلی گرد هم آمده اند که ایجاد یک کل واحد می نمایند. سیستم های سازمانی از زیر سیستم هایی تشکیل یافته اند که برای نیل به اهداف کلی سازمان اقدام می کنند . سازمانها را میتوان بصورت زیر سیستم هایی در درون سیستم های اجتماعی بزرگتر در نظر گرفت(صمدی،1385).

بعد از تحقیقات کلاسیک مؤسسه تاویستوک[2] ، سازمانها بصورت سیستم های باز در نظر گرفته می شوند که مشغول تبدیل ورودیها به خروجیها ی مورد نظر هستند. سازمانها بصورت باز در نظر گرفته می شوند زیرا دارای مرزهای قابل نفوذی در برابر محیط های خارجی خود هستند و یا برای بقا و ادامه حیات به آنها وابسته اند. اغلب سازمانها با دو جزء اصلی زیر ورودی را به خروجی تبدیل میکنند:

– افراد بصورت  زیر سیستم انسانی

– تکنولوژی بصورت زیر سیستم فنی

طراحی زیر سیستم فنی ، وظایفی  را که بایستی انجام گردد تعریف می کند و طراحی زیر سیستم انسانی تعیین کننده راه هایی می باشد که وظیفه بایستی انجام گردد . این دو زیر سیستم با یکدیگر در سطح مشترک[3] بشر ـ سخت افزار و بشر ـ نرم افزار در حال تعامل[4] هستند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زیر سیستم فنی بعدی از طراحی نسبتاً ثابت و پایدار می باشد . قبل از ظهور ارگونومی اعتقاد بر این بود که بدلیل ماهیت پایدار تکنولوژی ، زیر سیستم انسانی بایستی با تغییرات محیطی تطبیق حاصل کند . ارگونومی علمی می باشد که سیستم را با بشر منطبق می کند تا به بهترین تناسب ممکن دست یابد نه اینکه بشر با محیط تطابق پیدا کند . اکنون می دانیم تکنولوژی می تواند و بایستی بگونه ای طراحی گردد که تطبیق پذیر باشد تا بتواند برای تأمین نیازهای انسانی تغییر کند . تعامل زیر سیستم های فنی و انسانی منجر به پیدایش مفهومی سیستمی در ارگونومی شده می باشد که بهینه سازی مشترک[5] نام دارد . بهینه سازی مشترک به مفهوم برآورده ساختن نیازهای زیر سیستم ها ی فنی و انسانی در آن واحد می باشد

[1] Micro Ergonomy

[2] -Tavistock Institute

[3] – Interface

[4] – Interaction

[5] – Joint Optimization

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال