دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

7 انواع فرهنگ سازمان

با در نظر داشتن تعاریف یاد شده می توان گفت، فرهنگ سازمان عبارتست از باورهای مشترک در یک سازمان، هر چه باورهای مشترک ژرف تر و منسجم تر باشند فرهنگ قوی تر می باشد و هر چه باورها متفاوت و وجه اشتراک آنها کمتر باشد، فرهنگ سازمان ضعیف تر خواهد بود.

با در نظر داشتن تعریفی که از فرهنگ سازمان ارائه گردید صاحبنظران برای طبقه بندی فرهنگ سازمان و تشخیص نوع فرهنگ هر سازمان، شاخص هایی ارائه نمود ه اند که به نمونه هایی از آن تصریح
می گردد. یکی از تقسیم بندی های متداول که معمولا در الگوهای اقتضائی از آنها دانسته می گردد فرهنگ مکانیکی و فرهنگ ارگانیکی می باشد که درسازمانهای با فرهنگ های مکانیکی، باورهای مشترک بیشتر متوجه ساختارهای رسمی، قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و روش های استاندارد می باشد در حالی که سازمان های با فرهنگ ارگانیکی باورهای مشترک عمدتًا برساختارهای غیر رسمی و بیشتر تأکیدها بر نتیجه و عملکرد می باشد نه بر وسیله و ابزار کار.

در یک تقسیم بندی دیگر سازمان ها را از لحاظ فرهنگ به چهار دسته طبقه بندی نموده اند و ویژگی های سازمان ها با هر یک از فرهنگهای چهارگانه به تبیین زیر توصیف شده می باشد:

 

 

2-7-1  سازمان های با فرهنگ علمی [1]

تأکید این نوع سازمان ها بر استخدام افراد جوان با تمایل به یادگیری، پرورش دادن آنها و تقویت شخصیت علمی و تخصصی آنهاست.

2-7-2  سازمان های با فرهنگ باشگاهی[2]

در این سازمان ها تأکید بر تناسب داشتن روحیهء افراد به وفاداری و تعهد نسبت به سازمان می باشد . در فرهنگ باشگاهی، ارشدیت و سن و سنوات خدمت در سازمان، معیار عمدهء اهمیت و ارزش افراد می باشد.

2-7-3 سازمان های با فرهنگ تیمی [3]

در این نوع سازمان ها تأکید بر نوآفرینی، ریسک پذیری و آزادی اقدام می باشد.

2-7-4 سازمان های با فرهنگ سنگری[4]

بر عکس فرهنگ تیمی که به اختراع، نوآفرینی و اکتشافات ارج می نهد، فرهنگ سنگری بر حفظ و بقای سازمان تأکید دارد، در فرهنگ سنگری امنیت شغلی مهم زیادی می باشد.

در هر سازمان یک فرهنگ غالب وجود داشته و بر حسب ماهیت کار نیز زیر مجموعه ها و خرده فرهنگهای متفاوت شکل می گیرد که مبنای تفاوت آنها، تخصص، تکنولوژی، منطقهء جغرافیایی و نظیر اینهاست.

با اینکه بی گمان فرهنگ فرا محیطی بر فر هنگ سازمانی مسلط می باشد امّا با اتکا به تحقیقات موجود حتی در یک محیط اجتماعی، سازمانهای مختلف دارای فرهنگهای گوناگون میباشند.

فرهنگ غالب سازمانها، رفتار سازمان و رفتار افراد آن را می سازد و در سازمانهای با فرهنگ ارگانیکی این فرهنگ می تواند جایگزین ضوابط رسمی سازمان باشد.

پس در اینکه هر سازمانی دارای فرهنگی می باشد و آن فرهنگ رفتارکاری سازمان را می سازد تردیدی نیست، امّا پرسش اصلی این می باشد که چه فرهنگی بیشتر بر تاثیر سازمان تأثیر می گذارد.

برای اینکه سازمان ها از اثربخشی لازم برخوردار شوند بایستی متناوب با مأموریت، فن آوری، حجم عملیات و متغیرهای مشابه دیگر خود، از فرهنگ سازمانی متقضی برخوردار باشند.  (دیویس، ۱۳۷۳ ص ۳۱ )

رابرت کوئین و مایکل مک گرا ث 4 نوع فرهنگ مبتنی بر انتظارات را مورد شناسایی قرار داده اند این چهار نوع فرهنگ ناشی از تبادلات یا تعامل افراد در سازمان تحت تأثیر ارزشها و اعتقادات حاکم بر سازمان میباشند که عبارتند از:

[1] . Academy

[2]. Club

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]. Team

[4]. Fortress

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی