دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

1 مقدمه

در اوایل دهه ۱۹۸۰ صدها محقق شروع به پژوهش در خصوص فرهنگ سازمانی نمودند و دهها مقاله و کتاب در این خصوص به چاپ رسید و اکثر مجلات معتبر دانشگاهی مباحث خود را به این پدیده اختصاص دادند و امروزه فرهنگ سازمانی تبدیل به عنوان فراگیری در مباحث مدیریت شده می باشد و انبوه مطالعات انجام گرفته تاکنون توانسته می باشد توجه دانش پژوهان و مدیران را نسبت به سازمان تغییر داده و تجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی را به یکی از مهمترین تخصص ها در زمینه رفتار سازمانی مبدل نماید.

امروزه سازمانها در محیط متلاطم و طوفانی تغییر به حیات سازمانی خود ادامه داده و برای تحقق بخشیدن به رسالت های خویش، ناچار به تحول و همگون سازی ساختار و فرایندهای خود با نیازهای محیطی می باشند و برای تنظیم مؤثر و آگاهانه فرایند تغییر، قبل از هر چیز ناچار به تغییر بنیادی در بینش ها و تحول در سطوح فردی ، گروهی و سازمانی به تغییر در شیوه ء زندگی (فرهنگ یا جوّ) حاکم بر سازمان می پردازند و قبل از هر تحولی بایستی فرهنگ سازمان خود را شناسائی و مطالعه نمایند.

2-2 تعریف فرهنگ سازمانی

فرهنگ همانند بسیاری از مفاهیم علوم انسانی، معانی و تعاریف متعددی دارد. جامعه شناسان، مردم شناسان و صاحبنظران که در حیطه اجتماع به پژوهش و تفحص پرداخته اند تعاریف متعددی را از این مفهوم ارائه نموده اند. استانلی دیویس معتقد می باشد انسانهائی که در یک نظام اجتماعی کوچک یا بزرگ زندگی می کنند دارای باورها، اعتقادات، ارزشها، سنتها و هنجارهای مشترکی هستند که در مجموع فرهنگ آن نظام اجتماعی را تشکیل می دهند. ( استانلی دیویس، ۱۳۷۳ ، ص۵)

دکتر علی شریعتی در تعریف فرهنگ چنین مینویسد:

فرهنگ شامل مجموعه ای از تعابیر فکری غیر مادی، هنری، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساسی در شکل علائم، سمبولها، سنتها، رسوم و شعا ئر یک مّلت می باشد که در جریان تاریخ به شکل واحدی انباشته شده می باشد. (احمدی، ۱۳۷۰. ص ۵۴)

فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن ۱۹ در نوشته های علمای مردم شناسی پدیدار گردید.استعمال علمی کلمه انگلیسی معادل فرهنگ در اواخر قرن نوزدهم توسط تایلر مردم شناس انگلیس مستقر گردید، مفهوم فرهنگ در نگاه او برای اظهار یک مجموعه تکامل یافته از عقاید و چیزهای که بر اثر تجارب تاریخی شکل گرفته اند, بکار رفته می باشد. (باقری زاده، ۱۳۷۵ ، ص ۲۶ )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی