دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربرد نتایج پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فکر و ایده های جدید افراد خلاق جامعه با گرد هم آمدن در یک شرکت تعاونی، ایجاد کارآفرینی و فرصتهای شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی را در پیش داشته و هم پیش زمینه­ای اساسی  برای ارتقاء سطح فزهنگی و درآمد جامعه می باشد. با برآورده شدن نیازهای معیشتی، زمینه برای بروز نیازهای عالی تر انسانی فراهم می گردد.به علاوه، نوآوری که از مشخصه های اساسی کارآفرینی می باشد منجر به تولید محصولات جدیدتر و ارائه خدمات جدیدی و متنوع تر شده و به این ترتیب، قدرت انتخاب مردم افزایش یافته و زندگی راحتتر می گردد.بر این اساس مطالعه اندازه کارآفرینی مدیران شرکتهای تعاونی این امکان را به ما می دهد تا از مزایای کارآفرینی در یک فعالیت گروهی بهره گیری برده و موجبات نتایج ذیل گردید:

  • با توسعه تعاونیهای کارآفرین اشتغال زایی افزایش می یابد.
  • سرمایه گذاران بیشتر تشویق می شوندتا بر روی فعالیتهای اینگونه تعاونیها سرمایه گذاری کرده و از ریسک قابل قبولی برخوردار شوند.
  • تعاونیهای کارآفرین موجبات شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید می گردند.
  • موجبات تحریک و تشویق حس رقابت در بین بنگاه های اقتصادی می گردد.

1-7- تعریف مفهومی واژه های پژوهش

نیاز به موفقیت[1]: عبارت می باشد از تمایل به انجام کار در سطح استانداردهای عالی به قصد موفقیت در موقعیتهای رقابتی. افراد برخوردار از نیاز به توفیق، تمایل دارند همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف، همچنین نسبت به عملکرد خود، به بازخورد مکرر و منظم زمانی نیاز دارند. این افراد ترجیح می دهند تا خود مسئولیت حل معضلات، تعیین اهداف و دستیابی به آنها را از طریق کوشش شخصی بر عهده گیرند (احمدپور داریانی  و عرفانیان،1387،ص11).

کانون کنترل درونی[2]: عقیده فرد را بر اساس اینکه تحت کنترل وقایع خارجی می باشد یا داخلی، مرکز کنترل می نامند.کارآفرینان به خود متکی هستند و موفقیت یا شکست خود را به سرنوشت، اقبال، شانس یا موارد مشابه نسبت نمی دهند (احمدپور داریانی  و عرفانیان،1387،ص11).

ریسک پذیری متعادل[3]: عبارت می باشد از پذیرش مخاطره های معتدل که می تواند با تلاشهای شخصی مهار گردد. کارآفرین مایل به مدیریت و برعهده گرفتن امور و اختصاص منابع به فرصتهایی می باشد که احتمال شکست معقولی را نیز به همراه دارد.پس مقصود از مخاطره در اینجا ریسک غیر قابل کنترل و بی انتها نیست (احمدپور داریانی  و عرفانیان،1387،ص11).

[1]– Need for achievement

[2]– Internal control center

[3]–  Moderate risk-taking propensity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.