دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 مطالعه شکاف فرهنگی[1]

روش دوم بررسیهای استانداردی را برای کشف و عیان ساختن فر هنگ سازمانی به کار می برد، یک مثال برای شکاف فرهنگی توسط کیلمن و سکس تن می باشد که برای کشف و عیان ساختن شکاف بین فرهنگ موجود و آن چیز که که می بایستی بکار برده می گردد.

این مطالعه فرهنگ را در سطح هنجار درست زیر سطح رفتار اعضاء می سنجد، از اعضای سازمان درخواست

می گردد که به ۲۸ جفت استاندارد بر حسب هنجا رهای واقعی و هم هنجارهای مطلوب برای نیل به عملکرد بالا پاسخ گویند. تفاوت بین هنجارهای واقعی و مطلوب شکاف فرهنگی را در چهار حوزه عمده نشان می دهد:

– هنجارهای طرفداری کاری

– هنجارهای ابتکاری

– هنجارهای ارتباط اجتماعی

– هنجارهای استقلال فردی

این مطالعه معمولا بعنوان بخشی از تلاشی بزرگتر برای عیان ساختن و پرکردن شکاف فرهنگی در سازمان به کار می رود.

2-14-3 شیوه رفتار مدیریتی[2]

سومین روش برای تشخیص فرهنگی شامل توصیف فرهنگ برحسب رفتار اصلی مدیریت می گردد، این روش اظهارات و بیانات ه نجاری خاصی را دربارهء اینکه وظایف مدیریت چگونه انجام می گردد و روابط در یک سازمان چگونه اداره می گردد فراهم می آورد، این داد ه ها برای مخاطرات فرهنگی حاصل از کوشش برای اجرای تغییرات سازمانی مورد نیاز برای طرفداری و پشتیبانی یک استراتژی جدید، راهنمائی هایی را فراهم می آورد.

اگر استراتژی جدید رفتارهایی را نیاز دارد که به گونه جدی با رفتارهای موجود و جاری متفاوت هستند، پس

مدیران آن را برای اجرا مشکل خواهند پیدا نمود، بر پایه این خطرات مدیران می توانند تصمیم بگیرند آیا طرح اجرایی برای سر و سامان دادن به فرهنگ موجود می بایستی تغییر داده گردد، آیا فرهنگ می بایستی تغییر یابد، یا آیا خود استراتژی می بایستی کنار گذاشته گردد.

 

 

اچ شوارتز[3] و استانلی دیویس[4] سه مرحله در این شیوه را توصیف می کنند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تشخیص و شناسایی فرهنگ موجود:

در مرحله نخست فرهنگ یک سازمان توصیف می گردد، چگونه وظایف مدیریت انجام می گردد و چگونه روابط سازمانی معمولا اداره می شوند، معمولا داد ه ها از یک سری مصاحبه های فردی و گروهی کسب می گردد که از مدیران درخواست می گردد که روشی که بازی اجرا می گردد را توصیف نمایند، گویی آنها یک عضو جدید را سرپرستی می کردند (آنها یک مربی یک عضو جدید بودند ) چهار ارتباط ء اصلی در سطح سازمان رئیس و مرئوس همکار و بین بخشی و شش وظیفه مدیریتی _ ابتکار، تصمی م گیری، ارتباط ، سازماندهی، نظارت و پاداش دهی مطالعه م ی شوند، این امر منجر به شماری از هنجارهای روشن و صریح می گردد.

– تغییرات سازمانی مورد نیاز برای اجرای استراتژی را فهرست کنید:

در این مرحله تغییرات مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی جدید تشخیص داده می گردد . تغییرات در ساختار سازمان، سیستم ها، افراد، سیستم های پاداش و غیره.

پس یک تصمیم استراتژیک برای تنوع و گوناگونی سازی ممکن می باشد نیازمند تغییرات حمایتی زیر باشد، تغییر تقسیم وظیف های به محصولی، ایجاد یک سیستم حسابداری، مرکز سود و رشد و پرورش مدیران مستقل.

[1] . Culture Gap survey

[2]. Managerial Behavior Approach

[3]. H. Schwarts

[4] . S. Davis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی