دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

6 جامعه آماری, حجم نمونه ها و متغیرها

در پژوهش حاضر جامعه آماری کل شهرستان فومن می باشد که حدود 114 روستای آن مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. با بهره گیری از روش مورگان 98روستا در قسمت جلگه ای , 34 روستا در قسمت کوهپایه ای و 16 روستا در قسمت کوهستانی مطالعه شده می باشد.

 

1-7 واژه ها و مفاهیم

روستا: روستا ی واحد جغرایایی می باشد که در آن پدیده های اجتماعی و طبیعی به گونه چشمگیری در هم آمیخته اند. این در هم آمیختگی از ویژگی های مهم روستا و شاخص عمده ای برای تمیز شهر از روستاست (مهدوی,1384,ص4).

روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته(اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) گفته می گردد که خارج از محدوده ی شهرها واقع گردد، دارای محدوده ی ثبتی و عرفی مستقل باشد. روستا مبدا تقسیمات کشوری می باشد که از لحاظ زیستی( وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده و اکثریت ساکنان واقعی آن به گونه مستقیم و غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای زراعی، دامداری، باغداری و به گونه اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند در عرف بع عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می گردد (پاپلی یزدی ، ابراهیمی ،‌1381, ص22).

روستا صورتی می باشد از استقرار بشر بر سطح زمین که قادر می باشد تمام مایحتاج سال خود را از درون خود تهیه کند. پس ده در بنیاد کار, واحدی می باشد طبیعی و اجتماعی با اقتصادی بسته که تمام شرایط اتکای به خویش را از لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در خود جمع دارد. پس روستا کوچکترین واحد جمعیتی, اقتصادی و جغرافیایی می باشد که در آن نوعی کلکتیویسم اقتصادی, اجتماعی و عمرانی قابل تصدیق می باشد(ودیعی,1348,ص37).

روستا پدیده ای زنده و پویاستکه همچون هر موجود زنده ی دیگری دارای عناصر تشکیل دهنده و کل نگری می باشد از دیدگاه سیستمی و یکپارچه نگری از دیدگاه برنامه ریزی می باشد(مهندسان مشاورDHV,1371,ص118).

 

اقتصاد روستا: اقتصاد روستایی, اصولا مسایل اقتصادی را در محدوده ی جغرافیایی روستا, مطرح می نماید. به بیانی دیگر, اقتصاد روستایی عبارت می باشد از کلیه فعالیتهای فردی و اجتماعی که در محیط روستا به مقصود گذراندن زندگی و تامین رفاه مادی روستاییان به وقوع می پیوندد(مهدوی,1384,ص169).

خصیصه بارز اقتصاد روستا آن می باشد که قبل از هر چیز غذا دهنده انسانهاست و می تواند بدون تکیه و نیاز به شهر به حیات خود ادامه دهد (آمایش،1376,ص18).

 

-8 محدودیتهای پژوهش

هر مطالعه و تحقیقی معضلات و موانع خاص خود را دارد که البته در بعضی از موارد با هم مشترک می باشند. بعضی از معضلات پژوهش فوق عبارتند از:

  • در بعضی موارد بی سوادی زنان روستایی, استخراج اطلاعات و تکمیل پرسشنامه ها را دشوار می نمود.
  • وجود بعضی از روستاها در مناطق کوهستانی و صعب العبور بودن آنها
  • پاسخگویی به سوالات پرسشنامه از طرف زنان وقت زیادی را طلب می نمود چراکه در بعضی موارد شروع به درد و دل می نمودند.
  • پراکنده بودن بعضی از روستاهای مورد مطالعه در به دست آوردن اطلاعات و همچنین هزینه زیاد رفت و آمد جهت پر کردن پرسشنامه ها
  • عدم وجود بعضی آمار و اطلاعات سال 1385

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی ارتباط بین اندازه سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی اندازه سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار