دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی ارتباط بین اندازه سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی اندازه سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار

 

1-3  فرضیه ها ی پژوهش

1- با افزایش اندازه سواد، فعالیت اقتصادی زنان روستایی در بخش کشاورزی شهرستان فومن کمتر می گردد.

2- تأثیر زنان روستاهای جلگه ای در اقتصاد خانوارها بیشتر از زنان روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی می باشد.

3- با ورود تکنولوژی در فعالیتهای اقتصادی روستا، تأثیر اقتصادی زنان روستایی در حال کاهش می باشد.

 

 

1-4  روش پژوهش و مراحل انجام

روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی می باشد. لذا جهت تهیه بعضی از اطلاعات به کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مراجعه نموده و جهت برآورد داده ها از نرم افزار Excel بهره گیری نموده ام. در مطالعات میدانی نیز به مصاحبه با بعضی افراد و همچنین پر کردن پرسشنامه پرداخته لذاعلیرغم موارد فوق از روش نظاره نیز بهره گرفته ام.

 

1-4-1نوع پژوهش

نوع و روش پژوهش  توصیفی می باشد .

نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و لذا داده ها را از منابع موجود و مطالعات میدانی جمع آوری نموده و به صورت کمی و کیفی مورد تحلیل قرار می دهیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-4-2 روش پژوهش

روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی ( مطالعه کتابها و پایان نامه ها و مجلات علمی) و میدانی (تکمیل پرسشنامه, مشاهدات میدانی و مصاحبه) می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی ارتباط بین اندازه سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی اندازه سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار