دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اظهار مسئله

تفاوت جنبه های گوناگون روستا و طبقه بندی اشتغال در آن به مراتب پیچیده تر از حوزه های شهری می باشد. تفاوت اشتغال و به گونه کلی فعالیت اقتصادی روستاها با فعالیتهای اقتصادی شهری به عنوان نمونه از جنبه های زیر قابل توجه می باشد: الف) زمان و طول مدت فعالیت در شبانه روز ب) نوع و ویژگی فعالیت ج) درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی(سعیدی،1384, ص92).علاوه بر موارد فوق, یکی از ویژگی های اشتغال روستایی, تأثیر و حضور زنان می باشد. زنان روستایی به گونه کلی وظایف عیان و پنهان نامحدودی را بر عهده دارند. اگرچه تأثیر اساسی زنان در انجام وظایف آشکاری همچون پرورش فرزندان و نیز انجام امورخانه و ساماندهی درونی خانوار محرز می باشد، اما لازم می باشد آن دسته از وظایف پنهانی نیز که بیشتر، ارزش و اهمیت اقتصادی دارد، مورد توجه قرار گرفته، تأثیر آنها در ساختار فعالیت و درآمد خانوار روستایی ارزیابی گردد. به گونه کلی مشاغلی را که زنان روستایی بر عهده می گیرند می توان به چند دسته تقسیم نمود.

الف) کار خانوادگی در مزرعه و خانه بدون دستمزد

ب) کار مبتنی بر دستمزد در خانه، مزرعه و کارخانه

ج) کار برای خود و عرضه حاصل کار(تولیدات) در بازار.

مساله اساسی در ارتباط با کار و اشتغال زنان روستایی این می باشد که در اقدام نمی توان فعالیتهای مختلف آنان را به درستی و به دقت از یکدیگر تفکیک نمود چراکه آنان در موارد بسیاری ضمن انجام وظایف و تکالیف عیان مرد پاره ای از فعالیتهای اقتصادی را توامان انجام می دهند. از آنجاکه اشتغال زنان روستایی معمولا از نظر زمان و نه از لحاظ دامنه به درستی مشخص نیست، ارزش افزوده کار آنان نیز در محاسبه درآمد خانوار یا به صورت مطلق قابل ارزیابی نیست(همان منبع، صص93-92).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نظر داشتن همه قشرهای جامعه روستایی به ویژه زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه روستایی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. زنان ایران در کنار مسئولیتهایی که در نهاد خانواده به عنوان مادر و همسر دارند، تأثیر مهمی در امور اقتصادی و در نواحی روستایی در امور تولیدی اعمال می نمایند. در این بین سهم و تأثیر زنان روستایی در فعالیتهای تولیدی و کشاورزی اعم از کاشت،‌داشت و برداشت، دامداری و باغداری و … چشمگیرتر می باشد و نقشی که آنها در مسئولیتهای خانواده اعمال می کنند قابل توجه بوده و شاید بیشتر از زنان شهری باشد(علیایی، 1386,ص107).

شهرستان فومن در محدوده ای واقع شده که  نواحی جلگه ای ، کوهپایه ای و کوهستانی را شامل می گردد  و با در نظر داشتن این تنوع توپوگرافیکی، انواع فعالیتهای کشاورزی در آن رواج دارد. و با در نظر داشتن ماهیت این فعالیتها  مسئولیت و تأثیر زنان در نگهداری از دامها، امور باغی و زراعی و همچنین صنایع دستی و رسیدگی به امور منزل و فرزندان قابل توجه می باشد. به طوریکه در قسمت کوهستانی پرور ش دام و دامداری، در قسمت جلگه ای زراعت برنج و چای، و در کوهپایه ترکیبی از زراعت و دامداری به انضمام فعالیت در زمینه صنایع دستی از قبیل حصیر بافی، بافندگی, قالی بافی در بین زنان روستایی رواج دارد. با در نظر داشتن ویژگی های خاص شهرستان فومن می توان دریافت که بخش کشاورزی در حیات اقتصادی روستاهای آن تأثیر به سزایی داشته می باشد. با در نظر داشتن تنوع فعالیتها در بین خانوارهای روستایی تأثیر زنان عیان و محسوس می باشد و بدون وجود زنان روستا انجام این همه فعالیت برای مردان دشوار می گردد. بنابراین نیاز می باشد تا تأثیر آنها مورد مطالعه قرار گیرد و راهکارهای مناسبی برای رفاه زنان روستایی ارایه گردد.

پس پژوهش حاضر درصدد می باشد تا به شناخت تأثیر زنان روستایی در اقتصاد شهرستان فومن بپردازد، تا به ارایه راهکارهای مناسب برای رفاه زنان روستایی بپردازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی ارتباط بین اندازه سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی اندازه سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار