دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیل و با هدف شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن, شناسایی ارتباط اندازه سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی, شناسایی اندازه سهم زنان روستایی در تولید, شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن, سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار تهیه شده می باشد.

محقق در این پژوهش به دنبال مطالعه فرضیاتی به ترتیب:

  • با افزایش اندازه سواد, فعالیت اقتصادی زنان روستایی در بخش کشاورزی شهرستان فومن کمتر می گردد.
  • تأثیر زنان روستاهای جلگه ای در اقتصاد خانوارها بیشتر از زنان روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی می باشد.
  • با ورود تکنولوژی  در فعالیتهای اقتصادی روستا تأثیر اقتصادی زنان روستایی در حال کاهش می باشد.

نتایج مطالعه های نگارنده در پژوهش حاضر نشان می دهد که:

فرضیه اول با این تبیین اثبات می گردد که: با در نظر داشتن 363 زنی که مورد مطالعه قرار گرفتند این نتیجه حاصل شده که حدود 6 درصد از زنان روستایی به کار کشاورزی علاقه نشان داده اند و مابقی حدود 94 درصد در بخش خدمات و اداری فعال هستند.

فرضیه دوم با این تبیین رد می گردد که: 91 درصد زنان روستاهای جلگه ای در فعالیتهای خدماتی و اداری مشغول هستند اما در روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی 149 درصد در فعالیتها اشتغال دارند.

فرضیه سوم با این تبیین اثبات می گردد که: صد در صد زنان عقیده دارند با ورود تکنولوژی از علاقه مندی زنان به فعالیت به گونه سنتی در کارهای کشاورزی کمتر شده می باشد.

واژگان کلیدی: تأثیر, زنان روستایی, اقتصاد خانوارها, شهرستان فومن

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت تأثیر زنان در اقتصاد شهرستان فومن

2- شناسایی ارتباط بین اندازه سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

3- شناسایی اندازه سهم زنان روستایی در تولید

4- شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- تعیین سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار