دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

سوءالات پژوهشی

در این پژوهش بمنظور مطالعه و مطالعه وضع موجود فرهنگ در هر سازمان سوالات پژوهشی زیر در نظر گرفته شده می باشد.

 • ابتکار فردی

١ -از نظر کارکنان آنان تا چه حدی در کار خود مسئولیت، آزادی اقدام و استقلال دارند؟

 • ریسک پذیری

٢ -از نظر کارکنان آنان تا چه حدی به ریس کپذیری و جسارت و نوآوری ترغیب می شوند؟

 • هدایتِ رهبری

٣ -از نظر کارکنان، مرکز تا چه حدی برای آنان هد فهائی که انتظار می رود را روشن و مشخص
می نماید؟

 • یکپارچگی

۴ -از نظر کارکنان تا چه حدی واحدهای درون مرکز به روشی متناسب اقدام می کنند؟

 • طرفداری مدیریت

۵ -از نظر کارکنان تا چه حدی مدیران مرکز با آنان ارتباط مستقر کرده و آنها را یاری یا از آنها طرفداری می کنند؟

 • کنترل

۶ -از نظر کارکنان تا چه حدی مدیران قوانین و مقررات و اندازه سرپرستی مستقیم خود را بر افراد اعمال می کنند؟

 • هویت

٧ -از نظر کارکنان آنان تا چه حدی خود را معرف سازمان می دانند؟

 

 • سیستم پاداش

٨ -از نظر کارکنان تا چه حدی تخصیص پاداش در مرکز بر اساس شاخصهای عملکرد آنان می باشد نه سابقه

خدمت  )ارشدیت ( و تبعیض؟

 • سازش با پدیدهء تعارض
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٩ -از نظر کارکنان تا چه حدی آنان تشویق می شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای عیان باشند؟

 • الگوی ارتباط

١٠  -از نظر کارکنان تا چه حدی ارتباطات سازمانی در مرکز به سلسله مراتب اختیارات رسمی محدود می گردد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی