دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

سیمای حاکم بر دنیای زندگی حاکی از انفجار اطلاعات حاصل از پیشرفتهای تکنولوژی می باشد.کامپیوتر و ارتباطات راه دور  دگرگونی سریعی را در زندگی روزمره ایجاد کرده می باشد و دنیای امروزه را نزدیک تر نموده، بدون شک در سالهای دهه 90 عصر اطلاعات مهمترین تأثیر را اعمال خواهد نمود و بدون دستیابی و کنترل اطلاعات تصمیمات مدیران کاملاً با مخاطرات و ریسک اجرائی توام می باشد.

تکنولوژی کامپیوتر در سالهای 1960-1950 به عصر بازرگانی راه پیدا نمود . اولین کاربرد کامپیوتر در حوزه عملیات حسابداری با انجام امور پرداخت حقوق و دستمزدها شروع گردید و سپس به حسابهای دریافتی و پرداختی نیز دست پیدا نمود. در سالهای 1960 تکنولوژی کامپیوتر کوشش نمود تا به دنیای تولید نیز راه یابد و با کاربردهای انبارداری، کنترل و تولید، سفارشات دریافتی و خرید توانست تأثیر مهمی‌را در اداره امور کارخانجات اعمال نماید.

در سالهای 1980 مدیریت دقیقاً هزینه های سیستم های اطلاعاتی را زیر نظر داشت و همین سالها بود که مدیران به اهمیت کاربرد سیستمهای اطلاعاتی به عنوان ابزار استراتژیک پی بردند و این تأثیر جدیدی بود که کامپیوتر می‌توانست اعمال نماید.

اطلاعات به عنوان یکی از منابع حیاتی مانند مواد اولیه، نیروی انسانی و پول همگام گردید و واژه های مدیریت منابع اطلاعات (I.R.M)[1] و استراتژی کاربرد کامپیوتر، قداست خود را پیدا نمود و بانکهای اطلاعاتی و بهره برداری در آنها شکل گرفت .امروزه بسیاری از موسسات تجاری و بارزگان اعتقاد دارند که تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم یک امر استراتژیک می باشد و تاثیرات آن مستقیماً بر روی اهداف سازمان منعکس می گردد. بنابر این نیاز به طراحی سیستم نه تنها جایگاه کامپیوتر را محقق می‌سازد بلکه تأثیر تکنولوژی اطلاعات را ثمر بخش می‌نماید (مومنی، 1372، 250).

توسعه و پیشرفت MIS  محدود به جمع آوری، طبقه بندی، دستیابی  و بازسازی اطلاعات نخواهد بود، بلکه هنر متخصص  MIS  در ارائه طریق در طرفداری مدیریت نسبت به آینده نگری و اتخاذ تصمیمات در بحرانها می باشد. روبرو شدن با بحرانهای جهان بدون داشتن اطلاعات لازم و دقیق و سریع مقدور نیست و صدمات ناشی از تصمیمات بدون اطلاع، خسارت بار و غیر قابل جبران می باشد.

[1] . Imformation resources management

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.