دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی (GPSS) [1]:

این سیستم از گروههای کاری که به کار خاصی اشتغال دارند و هدف مشترکی را دنبال می‌کنند پشتیبانی می کند . با پیشرفت فناوری ارتباطات سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری گروهی قادرند تا از گروههای کاری به صورت مختلف جدا از زمان و مکان پشتیبانی کنند (صرافی زاده، 1383،  64).

2-1-17-7- اتوماسیون اداری (OA)[2]:

اتوماسیون اداری. کاربرد فناوری رایانه و ارتباط به مقصود تسهیل امور اداری در سازمان به مقصود ارتقاء کارایی آنهاست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سیستم اتوماسیون اداری (OAS)، سیستمهای اطلاعاتی هستند که مکاتبات اداری را به صورت کتبی، شفاهی، یا ویدیوئی ایجاد نموده، پس از ذخیره‌سازی، اصلاح و نمایش، آنها را انتقال می‌دهند (صرافی‌زاده و علی‌پناهی، 1380،  238).

  • تأثیر اتوماسیون اداری بر سازمان

– بهره گیری بهتر از نیروی کار توأم با کاهش تعداد کارکنان و یا افزایش بازده فردی پرسنل

– بهره گیری بهتر از زمان به جهت کارایی بیشتر

– کیفیت بهتر مدیریت با تصمیم‌گیری بهتر

– افزایش بازده با عملکرد بهتر افراد

– اثربخشی بیشتر با بهره گیری از اطلاعات موجود در محیط سازمان

(صرافی‌زاده، 1383، 68)

 

2-1-17-8- سیستم کارکنان دانشی (KWS)[3]:

مدیران و کارشناسان را مجموعاً Knowledge workers گویند. زیرا که عنصر اصلی در فعالیت آنها Knowledge یا دانش می باشد (صرافی‌زاده و علی پناهی، 1380، 257).

کارکنان دانشی کسانی هستند که درگیر تجزیه و تحلیل جایگاه‌ها، ارزیابی روش‌های مختلف انجام کار، تصمیم‌گیری یا پیشنهاد روش، با بهره گیری از اطلاعات می‌باشند (صرافی‌زاده، 1383، 69).

[1] . Group decision support

[2]. Office automation

[3]. Knowledge workers system

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.