دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 فرهنگ مشترک:

این نظر این باور را تقویت می کند که فرهنگ قوی- فرهنگی مشترک و برخوردار از ارزش ها و باورهای عمیق- موجب موفقیت و پیشرفت می باشد. در نتیجه این یافته ها،علاقه به موضوع فرهنگ و تاثیر آن در سازمان بیشتر گردید بطوریکه تعدادی از پژوهشگران سازمانی بطور جدی به مطالعه تأثیر و مفهوم فرهنگ در سازمان پرداختند.که برای نمونه می توان به رابینز،کلاکهان،اوشی و هافستد تصریح نمود .

در مورد فرهنگ و سازمان  اندیشمندان مدیریت دو نوع اعتقاد دارند:

الف.ساختار گرایان:مدعی اند که،این ساختار می باشد که فرهنگ را می سازد.

ب.فرهنگ گرایان:عقیده دارند این فرهنگ می باشد که ساختار را خلق می کند.

بعضی از نظریه پردازان ساختار سازمان را شامل دو دسته از ابعاد دانسته اند که آنها را ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی ساختار سازمان ها نام نهاده اند و فرهنگ گرایان در بین متغیر های موجود در ابعاد محتوایی سازمانها از فرهنگ سازمانی هم نام برده اند و ابعاد ساختاری سازمان را تحت تاثیر ابعاد محتوایی آن مانند فرهنگ دانسته اند.

هافستد به عنوان یک  فرهنگ گرا در اواخر دهه 60، مطالعات و تحقیقاتی با هدف اثبات تأثیر و تاثیر تفاوتهای فرهنگی بر مدیریت انجام داد. این تحقیقات که بسیار مهم اند،سه دهه بعد نیز پیگیری و دنبال شدند. وی  به مطالعه فرهنگ های مختلف و مقایسه آنان با هم پرداخته می باشد. هافستد دو بار در سال های 1968 و 1972 با بهره گیری از پرسشنامه و نظرسنجی، مدارک بسیاری در تائید وجود باورها و ارزش های مختلف نزد کارکنان و مدیران سازمان ها در کشورها و فرهنگ های مختلف ارایه نمود.هافستد برای این پژوهش از116000نفر از کارکنان شرکت آی.بیام در 53کشور مختلف دنیا نظر سنجی نمود.در این نظز سنجی از پرسش شوندگان درخواست می گردید که نظر خود را درمورد بهترین شیوه مدیریت و محیط کاری اظهار کنند.

هافستد بر اساس یافته های این نظرسنجی چهار بعد ارزشی را مشخص ساخت که کشورها از حیث این ابعاد با یکدیگر تفاوت ئاشتند.این چهار بعد عبارت بودند از:

1.فاصله قدرت

2.پرهیز از ناشناخته ها(تردید گریزی) یا احتیاط

3.فرد گرایی پیش روی گروه گرایی

  1. مرد سالاری پیش روی زن سالاری

در مجموع می توان گفت:

تعریف یگانه و واحدی از فرهنگ سازمانی وجود ندارد اما بیشتر صاحبنظران موافق اند که:

– فرهنگی کّلی می باشد که از مجموع اجزای آن بیشتر می باشد.

– فرهنگ منعکس کننده تاریخ سازمان می باشد.

– فرهنگ دربر گیرنده مباحث مورد مطالعه بشر شناسان مانند تشریفات و نمادهاست.

– فرهنگ بطور اجتماعی شکل گرفته یعنی توسط گروهی از افرا د که با هم یک سازمان را تشکیل داده اند ایجاد و حفظ شده می باشد.

– فرهنگ بطئی و ُ کند می باشد.

– فرهنگ به سختی تغییر می کند ). هافستد، ۱۹۹۱ ، ص ۷۹(

کامل ترین تعریف فرهنگ سازمانی را ادگاردشاین به شکل زیر تعریف می نماید:

فرهنگ سازمانی، الگوئی از مفروضات اساسی می باشد که توسط گروه معینی کشف و اختراع شده یا توسعه یافته، به طوری که انطباق با محیط خارجی و انسجام درونی را به آنها می آموزد، اگر این الگو در طی زمان کارائی خوبی داشته باشد، اعتبار می یابد به طوری که آن شیوه ی صحیح ادراکی، اندیشه و احساس اعضای جدید درمورد مشکلا تشان را می سازد) . گوردن، ۱۹۸۷ ، ص ۷۰۶(

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی