دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………. 1

فصل اول

1-1- مقدمه ………………………………….. 2

1-2- تبیین و اظهار مساله پژوهشی ………………….. 3

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………… 4

1-4- اهداف پژوهش …………………………….. 5

1-5- فرضیات پژوهش ……………………………. 6

1-6- کاربرد نتایج پژوهش ………………………. 6

1-7- تعریف مفهومی واژه های پژوهش ………………. 7

1-8- تعریف عملیاتی واژه های پژوهش ……………… 8

فصل دوم

2-1- مقدمه ………………………………….. 10

2-2- کارآفرینی ………………………………. 11

2-2-1- تاریخچه کارآفرینی ……………………… 11

2-2-2- تعاریف و مفاهیم کارآفرینی ………………. 12

2-2-3- توسعه کارآفرینی ……………………….. 15

2-2-4- کارآفرینی پیش روی مدیریت ………………. 16

2-2-5-  کارآفرینی از دیدگاه مکاتب اقتصادی ………. 17

2-2-6- کارآفرینی از دیدگاه روانشناختی ………….. 18

2-2-7- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان ………… 19

2-2-8- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت …….. 20

2-2-9- عوامل مؤثر بر کارآفرینی ………………… 23

2-2-10- انواع کارآفرینی ……………………….. 24

2-2-11- تأثیر کارآفرینی در توسعه اقتصادی………….. 27

2-2-12- کارآفرینی شرکتی ……………………….. 28

2-2-13-  آموزش کارآفرینی ……………………… 29

2-2-14- تأثیر فناوری اطلاعات در کارآفرینی …………. 30

2-2-15- ویژگی سازمان کارآفرین …………………. 31

2-3- گرایش به کارآفرینی ………………………. 32

2-3-1- ابعاد گرایش به کارآفرینی………………… 36

2-4 گرایش به کارآفرینی در تعاونی ها……………. 52

2-4-1- تعاونی ها در ایران……………………… 52

2-4-2- عملکرد کسب و کار ………………………. 53

2-4-3- عملکرد کسب و کار وROE  …………………. 54

2-5- مطالعات پیشین …………………………… 56

2-5-1- مطالعات داخلی…………………………… 56

2-5-2- مطالعات خارجی …………………………. 58

فصل سوم

3-1- مقدمه……………………………………. 61

3-2- روش پژوهش ………………………………. 62

3-3- متغیرها و چارچوب مفهومی پژوهش……………… 62

3-3-1- متغیر پیش بین …………………………. 62

3-3-2- متغیر ملاک …………………………….. 62

3-3-3- چارچوب مفهومی پژوهش ……………………. 63

3-4- جامعه آماری …………………………….. 63

3-5- روش و طرح نمونه گیری …………………….. 64

3-6- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات …………… 64

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه ………………….. 66

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری مورد بهره گیری ……………………………………………. 66

3-8-1- آمار توصیفی …………………………… 67

3-8-2- آمار استنباطی …………………………. 67

3-8-2-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S)………….. 67

3-8-2-2- آزمون ضریب همبستگی پیرسون …………….. 67

3-8-2-3- آزمون رگرسیون خطی ……………………. 68

3-8-2-4- آزمون t تک نمونه­ای ……………………. 68

3-8-2-5-  آزمون برابری واریانس­ها (لوین)…………. 68

3-8-2-6- آزمون برابری میانگین دو جامعه مستقل (t-test)… 68

3-8-2-7- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی (آنوا) ……. 68

3-8-2-8- آزمون LSD از چند جامعه مستقل با میانگین نامساوی     68

3-8-2-9- آزمون کای- دو ………………………… 69

3-9 اختصار……………………………………… 69

فصل چهارم

4-1- مقدمه……………………………………. 70

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ……………… 71

4-2-1- جنسیت …………………………………. 71

4-2-2- سطح تحصیلات ……………………………. 72

4-2-3- سابقه کار …………………………….. 73

4-2-4- سن ……………………………………. 74

4-2-5- تمایل به راه اندازی کسب و کار جدید ………. 75

4-2-6- میانگین نمرات ابعاد کارآفرینی فردی ………. 76

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ……………. 77

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری ………. 77

4-3-2- آزمون فرضیات با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون   77

4-3-2-1- آزمون فرصیه فرعی اول …………………. 77

4-3-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم  ………………… 78

4-3-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم …………………. 78

4-3-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم ……………….. 79

4-3-2-5- آزمون فرضیه فرعی پنجم  ……………….. 79

4-3-2-6- آزمون فرضیه فرعی ششم …………………. 90

4-3-2-7- آزمون فرضیه فرعی هفتم ………………… 80

4-3-2-8- آزمون فرضیه فرعی هشتم ………………… 81

4-3-2-9- آزمون فرضیه اصلی  ……………………. 81

4-3-3- آزمون فرضیات با بهره گیری از رگرسیون خطی ساده . 82

4-3-3-1- مفروضات رگرسیون خطی ………………….. 82

4-3-4- آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام ………… 83

4-3-4-1- مفروضات رگرسیون چندگانه  ……………… 83

4-3-4-2- رگرسیون چندگانه گام به گام ……………. 85

4-3-5- سایر یافته ها …………………………. 86

4-3-5-1- آزمون t تک نمونه­ای ……………………. 86

4-3-5-2- مطالعه دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت … 87

4-3-5-3- مطالعه دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصیلات   88

4-3-5-4- مطالعه دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کاری   91

4-3-5-5- مطالعه دیدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سن …… 91

4-3-5-6- مطالعه دارا بودن توزیع یکنواخت متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………. 93

4-4 اختصار ……………………………………. 93

فصل پنجم

5-1- مقدمه ………………………………….. 94

5-2- اختصار­ی فصول قبل ………………………….. 95

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-3- نتایج حاصل از یافته های پژوهش……………… 95

5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ……………… 95

5-3-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ……………… 96

5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم ……………… 96

5-3-4- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم ……………. 96

5-3-5- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم …………….. 96

5-3-6-  نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم …………….. 97

5-3-7- نتیجه آزمون فرضیه فرعی هفتم …………….. 97

5-3-8- نتیجه آزمون فرضیه فرعی هشتم …………….. 97

5-3-9- نتیجه آزمون فرضیه اصلی …………………. 97

5-3-10- نتایج حاصل از سایر یافته های پژوهش ……… 98

5-3-11- بحث و مطالعه نتایج حاصله ……………….. 98

5-4- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ……….. 100

5-5- موانع و محدودیت های پژوهش ………………… 100

5-6- پیشنهاد به سایر محققان …………………… 101

پیوست ها ……………………………………. 102

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………….. 130

منابع انگلیسی………………………………… 132

چکیده انگلیسی ……………………………….. 136

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.