شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– نحوه ارائه اطلاعات

نحوه ارائه اطلاعات به کاربر ممکن می باشد منجر به عدم تشخیص ارزش اطلاعاتی داده ها گردد. مثلاً اگر اطلاعات از نظر نحوه ارائه ضعیف باشد و یا خیلی وارد جزئیات شده باشد. ممکن می باشد کاربر متوجه اهمیت داده نشود و یا احتمالاً به دلیل انبوه مطالب از جستجو در آن صرف نظر نماید.

 

6- وسیله ارتباطی

کیفیت وسیله ارتباطی بین کاربر و تکنولوژی و سیستمهایی که داده ها را ارائه می‌کنند، تاثیر عمده ای بر تاثیر فرآیند کاربر دارد در واقع سهولت وسیله مورد بهره گیری برای اظهار نیازهای اطلاعاتی و دریافت اطلاعات ضروری، اهمیت بسیار دارد سیستم هایی که به این روش طراحی می شوند سیستم های کاربر آشنا[1] گویند (صرافی زاده، 1380، 18-20).

2-1-4- ارزش اطلاعات

تبدیل داده ها به اطلاعات توسط پردازشگر[2] صورت می‌گیرد

[1] . User – Friendly

[2] . Processor

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.