دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

 


1-5- فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی:

بین کارآفرینی و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان ارتباط هست.

فرضیات فرعی:

1- بین توفیق طلبی و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان ارتباط هست.

2- بین کانون کنترل درونی و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان ارتباط هست.

3- بین خطرپذیری و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان ارتباط هست.

4- بین تحمل ابهام و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان ارتباط هست.

5- بین سلاست فکری و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان ارتباط هست.

6- بین رویاپردازی و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان ارتباط هست.

7- بین اقدام گرایی و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان ارتباط هست.

8- بین چالش طلبی و سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان ارتباط هست.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید