دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 تعریف فرهنگ سازمانی

فرهنگ همانند بسیاری از مفاهیم علوم انسانی، معانی و تعاریف متعددی دارد. جامعه شناسان، مردم شناسان و صاحبنظران که در حیطه اجتماع به پژوهش و تفحص پرداخته اند تعاریف متعددی را از این مفهوم ارائه نموده اند. استانلی دیویس معتقد می باشد انسانهائی که در یک نظام اجتماعی کوچک یا بزرگ زندگی می کنند دارای باورها، اعتقادات، ارزشها، سنتها و هنجارهای مشترکی هستند که در مجموع فرهنگ آن نظام اجتماعی را تشکیل می دهند. ( استانلی دیویس، ۱۳۷۳ ، ص۵)

دکتر علی شریعتی در تعریف فرهنگ چنین مینویسد:

فرهنگ شامل مجموعه ای از تعابیر فکری غیر مادی، هنری، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساسی در شکل علائم، سمبولها، سنتها، رسوم و شعا ئر یک مّلت می باشد که در جریان تاریخ به شکل واحدی انباشته شده می باشد. (احمدی، ۱۳۷۰. ص ۵۴)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن ۱۹ در نوشته های علمای مردم شناسی پدیدار گردید.استعمال علمی کلمه انگلیسی معادل فرهنگ در اواخر قرن نوزدهم توسط تایلر مردم شناس انگلیس مستقر گردید، مفهوم فرهنگ در نگاه او برای اظهار یک مجموعه تکامل یافته از عقاید و چیزهای که بر اثر تجارب تاریخی شکل گرفته اند, بکار رفته می باشد. (باقری زاده، ۱۳۷۵ ، ص ۲۶ )

فرهنگ در کشورهای مختلف و در اکثر زبان ها وجود داشته و معانی خاص خود را دارد). در عربی به معنای پیروزی، تیز هوشی و مهارت بوده ؛ درفرانسوی به معنی بارور کردن زمین تولید، و معنای مجازی افزایش قوای فکری، مجموعه دانشهای دریافت شده توسط فرد، مجموعه ای می باشد از فعالیتهایی که تابع قواعد اجتماعی و تاریخی گوناگون بوده ؛ در آلمان فرهنگ مجموعه مظاهر زندگی فکری و هنری و شکل زندگی ظریف می باشد؛ در بریتانیا فرهنگ ویژگی رفتاری نوع بشر؛ در رومی، مجموعه ای از دستاوردهای جامعه در زمینه پیشرفت مادی و معنوی؛ در هند واژه ای در بشر شناسی که شامل همه چیز می گردد؛ در چین، مجموعه ثروت مادی و معنوی بشر در فرایند اقدام تاریخ اجتماعی خود تلقی شده می باشد؛ در آمریکا از آن به عنوان الگوی تفکر و بجای آوردن فعالیت فردی نام میبرند و بر محتوای رفتاری جامعه دلالت دارد؛ در آفریقا، فرهنگ راه و روش زندگی مردمانی می باشد که در برهه ای از زمان به مقصود برخورد با چالشهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد بهره گیری قرار میگیرد؛ در آرژانتین، فرهنگ مجموعهای از منابع مالی و معنوی می باشد که یک گروه انسانی تولید یا تحصیل می ‌کند و همزیستی و هماهنگی جامعه ملی را تشکیل میدهد.   (Keorass, 2005, P12)

همانطور که نظاره میشود تقریباً در اکثر زبانها از واژه فرهنگ به عنوان یک ارزش اجتماعی و ارزش عملی یاد شده می باشد که نشان دهنده اهمیت آن میباشد. پس آیا میتوان از آن غافل گردید؟!

گی روشه جامعه شناس نامور معاصر کانادا در کتاب کنش اجتماعی، تعریف نسبتًا جامعی از فرهنگ ارائه مینماید، وی معتقد می باشد:

فرهنگ مجموعه به هم پیوسته ای از شیو ه های تفکر، احساس و اقدام می باشد که کم و بیش مشخص می باشد و توسط تعداد زیادی افراد فرا گرفته می گردد تا این اشخاص را به جمع خاص و متمایز مبدل سازد.(گی روشه، ۱۳۷۴, ص ۱۲۳)

تعریف فوق دربر گیرنده مفاهیم مختلفی می باشد مانند اینکه فرهنگ مجموعه یا سیستمی از شیوه های تفکر واحساس و اقدام می باشد که کم و بیش مشخص بوده و یا متأثر از هنجارها و الگوهای رفتاری و ارزشها می باشد که بصورت معین و مشخص بعنوان عناصر فرهنگ به شمار می طریقه و اعضای جامعه آنها را طی طریقه جامعه پذ یری می آموزند.Tylor (1882-1917)

بدیهی می باشد ، تحول در هر سازمانی (کم یا زیاد) متاثر از فرهنگ حاکم بر آن شکل می گیرد، پس ،فرهنگ هر سازمانی شامل ارزشها، هنجارها، باورها و نمادهایی می باشد که توسط اعضا آن به صورت مشترک پذیرفته شده می باشد . به بیانی دیگر فرهنگ عبارتست از مجموعه ای از ارزشها، باورها، درک و استنباط وشیوه تفکر و اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند . (RICHARD.L.DAFT, 1955:621)

به علاوه ، بسیاری از صاحب نظران در این مورد اتفاق نظر دارند که مقصود از فرهنگ سازمانی ، سیستمی از استنباط مشترک می باشد که اعضا نسبت به یک سازمان دارند وهمین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می گردد . (ROBBINS|.P.STEPHEN,| 1987:357).

آنجا که فرهنگ های سازمانها با یکدیگر متفاوت می باشد، درمیان فرهنگهای مختلف نسخه واحدی برای تحول پیدا نمی گردد. (تسلیمی ، 1377، ص10) .از این رو در یک سازمان ، فرهنگ کارکردها و نقشهای متفاوتی اعمال می کند : اولا،فرهنگ تعیین کننده مرزسازمانی می باشد ، یعنی سازمانها را از هم تفکیک می کند . ثانیا، نوعی احساس هویت در وجود اعضای سازمان تزریق می کند . ثالثا، فرهنگ باعث می گردد که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به وجود بیاید که آن بیش از منافع شخصی فرد می باشد . رابعا، فرهنگ موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی می گردد .فرهنگ ازنظر اجتماعی به عنوان نوعی چسب به حساب می آید که می تواند ازطریق ارائه استاندارد مناسب (دررابطه با آن چیز که بایستی اعضای سازمان بگویند یا انجام دهند )، اجزای سازمان را به هم متصل می کند . و نهایتا فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب می آید که موجب به وجود آمدن یا شکل دادن به نگرشها ورفتار کارکنان می گردد . این آخرین وظیفه یا تأثیر نهایی فرهنگ می باشد که موردتوجه ما در این بحث می باشد .

(استیفن رابینز، ترجمه : پارسائیان و همکار، 975ص1374)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی