دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش های تشخیص جنبه های فرهنگ

برای تشخیص جنبه های مختلف فرهنگ می توان به تفکیک های زیر تصریح نمود:

2-14-1 تجزیه و تحلیل مفروض[1]

تجزیه و تحلیل مفروض به وسیله ماسون [2] و میترف[3] با ارزش و نمایان ساختن و آزمون باورهای یک سازمان ایجاد گردید که جزئی از فرهنگ هستند.

آنها استدلال نمودند که اکثر تجزیه و ت حلیل استراتژیک که عم ً لا و واقعًا در سازمانها بوقوع
می پیوندد و برمبنای باورها و م فروضات پنهانی که توسط افراد نگهداشته می شوند ساخته م ی گردد. در نتیجه تجزیه وتحلیل های استراتژی سطحی و کم عمق هستند و اغلب به داخل یک درام نمایشی سیاسی منحرف میشوند، جائی که شرکت کنندگان متغیرهای ترجیح داده شده شان را به جای درگیر شدن در تجزیه و تحلیل معقولانه دنبال میکنند.هدف از تجزیه و تحلیل مفروض می بایستی روشن کردن و عیان ساخ ت ن باورهای پنهان برای رسیدگی دقیق باشد، بطوریکه را ه حل های ممکن را بتوان ساخت، تجزیه و تحلیل مفروض بر روشهای فلسفی که سیستم پژوهش ورسیدگی مناظره منطقی نامیده میشود بنا می گردد.

اگر سیستم موقعیتی را به گونه کامل و منطقی از دو نقطه نظر متضاد و مخالف مطالعه کند سیستم مناظره منطقی می باشد، اکثر تجزیه و تحلیل های استراتژی در سازمانها بر داد ه ها و استنبا ط ها تمرکز دارد این فرض می کند از افراد مختلف باورها و استدلال مشابه و یکسانی دارند، فرض ی که اغلب در اقدام به فعل در نمی آید با وجود این برای افراد اظهار مشروح و مفصل باورها و استدلال خودشان مشکل می باشد، زیرا این مفروضات در زیر سطوح آگاهی شان قرار دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای میسر سا ختن این تشریح یک سیستم پژوهش مناظره منطقی ضروری می باشد، در تجزیه و تحلیل مفروضاتی این سیستم از طریق بحث ساخت یافته ایجاد می گردد، بحث ساخت یافته شامل مؤثرترین ارائه ممکن از دو طرح متضاد با این محدودیت که هر طرف می بایستی داده های یکسانی را تفسیر کنند میگردد.

استراتژی گزار مفروضات اساسی یک تصمیم را بوسیله نظاره ء تضادی که بین یک طرح و یک غیرطرح پدیدار می گردد، درک می کند.

ماسون و میترف تصریح می کنند که برخورد و تماسی که بین مفروضاتی که در یک بحث ساختار یافته  دیالکتیکی رخ می دهد به کشف و عیان شدن باورها در یک مجم وعهء سازمانی کمک می کند و پس به یک تجزیه و تحلیل جامع از موضوعات استراتژی منجر می گردد، با وجود این آنها همچنین تصریح
می کنند که این شیوه تنها هنگامی قابل بهره گیری می باشد که بوسیله سایر هنجارها در داخل سازمان طرفداری گردد، از قبیل تمایل افراد به عیان ساختن مفروضات بنیادی شان یا قوه دریافت و درک در سازمان برای نمایان و عیان ساختن تضادها و برخورد آنها (مدیریت آنها )می توان تصریح نمود که در اقدام این شیوه عناصر ظاهری فرهنگ سازمانی را مورد توجه قرار می دهد و خودش را با سطوح عمیق تر از قبیل ارزشها و پیش داشته ها مر تبط نمی کند، با این تفاصیل تجزیه و تحلیل مفروض بر این تصریح دارد که باورها درمورد ء محیطی که اکثر تصمیمات استراتژیک را تقویت م ی کند، هیچگاه به گونه کامل توسط داده ها تصدیق نمی شوند.

2-14-2 مطالعه شکاف فرهنگی[4]

روش دوم بررسیهای استانداردی را برای کشف و عیان ساختن فر هنگ سازمانی به کار می برد، یک مثال برای شکاف فرهنگی توسط کیلمن و سکس تن می باشد که برای کشف و عیان ساختن شکاف بین فرهنگ موجود و آن چیز که که می بایستی بکار برده می گردد.

این مطالعه فرهنگ را در سطح هنجار درست زیر سطح رفتار اعضاء می سنجد، از اعضای سازمان درخواست

می گردد که به ۲۸ جفت استاندارد بر حسب هنجا رهای واقعی و هم هنجارهای مطلوب برای نیل به عملکرد بالا پاسخ گویند. تفاوت بین هنجارهای واقعی و مطلوب شکاف فرهنگی را در چهار حوزه عمده نشان می دهد:

– هنجارهای طرفداری کاری

– هنجارهای ابتکاری

[1] . Assumption Analysis

[2] . Richardmason

[3] . Ian mitrotf

[4] . Culture Gap survey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی