دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

سلاست فکری[1]:

عبارت می باشد از توانایی انجام امور فی البداهه و حل اینگونه مسائل به صورت موفقیت آمیز. این عامل به عنوان  حوزه فکری متغیر خلاقیت در افراد کارآفرین معرفی و مورد شناسایی قرار گرفته می گردد (کردنائیج و همکاران،1386،ص 218).

عملگرایی[2]: این عامل به توانایی خوب بجای آوردن کارها و داشتن پشتکار و امید به موفقیت در امور محوله به فرد تصریح دارد. این عامل به عنوان حوزه عملی متغیر خلاقیت در افراد کارآفرین معرفی و مورد شناسایی قرار گرفته می گردد (کردنائیج و همکاران،1386،ص 218).

تحمل ابهام[3]: قدرت تحمل ابهام عبارت می باشد از پذیرش عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی، توانایی ادامه حیات با دانش ناقص درمورد محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل، بی آنکه شخص بداند موفق خواهد گردید یا خیر (احمدپور داریانی  و عرفانیان،1387،ص12).

رویاپردازی[4]: توانایی فرد در ارائه ایده های جدید بخصوص در زمینه هایی جدیدی که قبلاً توسط افراد دیگر مورد کنکاش و ایده پردازی قرار نگرفته باش. این عامل به عنوان حوزه خیالی متغیر خلاقیت در افراد کارآفرین معرفی و مورد شناسایی قرار گرفته می گردد (کردنائیج و همکاران،1386،ص 218).

چالش طلبی[5]: عبارت می باشد از اندازه تمایل افراد به درگیر شدن در کارهای پیچیده و مبهم و توانایی ارائه راهکارهای سازنده در این گونه موقعیتها. این متغیر یکی از متغیرهای تکمیل کننده متغیر توفیق طلبی می باشد که بصورت جداگانه شناسایی و اندازه گیری می گردد (کردنائیج و همکاران،1386، ص 218).

کارآفرینی فردی[6]: حالتی می باشد که فردی کسب و کار مستقلی را ایجاد می کند یا نمایندگی آن را از طریق شناسایی فرصت و بسیج منابع و امکانات لازم به دست می آورد و تمرکز او بر نوآوری، توسعه­ی فرایند، ایجاد محصولات یا خدمات جدید می باشد (یاراحمدی، 1390،ص37).

بازده حقوق صاحبان سهام[7]: این بازده اندازه گیری می کند که به ازای یک واحد حقوق صاحبان سهام چه مقدار سود در طی یک سال حاصل شده می باشد. در واقع بازده حقوق صاحبان سهام یک نسبت سودآوری برای شرکت را اظهار می کند. این نسبت برای نشان دادن قدرت سودآوری شرکت نسبت به سرمایه دفتری سهامداران تهیه می گردد (سعیدی و قزل سفلو، 1387،ص97).

[1]– Thought flow

[2]– Operation oriented

[3]– Ambiguity tolerance

[4]– vision

[5]– challenge

[6]– Individual entrepreneurship

[7]– Return of equity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.