دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

استقرار:

  1. تثبیت رویه های مکتوب
  2. آموزش کاربران

(رضائیان، 1378، 186-188).

بطور کلی طراحی سیستم طی چهار مرحله عمده انجام می گردد :

1- طرح ریزی و برنامه ریزی (این مرحله شامل طرحریزی، سازماندهی، و کنترال عوامل ویژه ایجاد سیستم می باشد)

2-طراحی خام یا مطالعه امکانپذیری یا طراحی مفهومی[1] (این مرحله، طراحی راههای گوناگون و ابتدای ایجاد سیستم را در بر می‌گیرد)

3- طراحی تفضیلی[2] (عملیات جزء به جزء ایجاد  سیستم در این مرحله طراحی می شوند)

4- اجرا ء یا استقرار[3] (نتیجه طراحی، معمولاً به صورت مجموعه ای از مختصات ارائه می گردد تبدیل این مختصات به سیستم، مرحله اجراء یا استقرار نامیده می‌شـود)

2-1-23- ویژگی‌های یک سیستم اطلاعات کارآمد

سیستم‌های اطلاعاتی جدید بایستی کاری بیش از بالا بردن کیفیت تصمیم گیری انجام دهند .یک سیستم اطلاعات کارآمد بایستی حائز ویژگیهای زیر باشد:

  1. شناخت فرآیند تصمیم گیری های گروهی و سازمانی
  2. آگاهی از نیازمندی های دیوانسالاری و سیاسی سیستم
  3. شناخت روش بکار بستن سیستم اطلاعات توسط گروههای دیوانسالاری و سیاسی در راه هدف خود

[1] . Conceptual design or Feasibility study or gressdesign

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . detailed design

[3] . implementution

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.