شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

چگونگی پیدایش فرسودگی وتحلیل رفتگی  شغلی[1]

طبق تحقیقات انجام شده به این نتیجه میرسیم که در اثر استرس مستمر بر روی کارکنان فشار روانی اتفاق می افتد و اگر طول دوره فشار روانی افزایش پیدا کند منتهی به فرسودگی شغلی در بین کارکنان می گردد و در نتیجه فرسودگی شغلی که نزدیک ترین گزینه و یکی از اجزای تحلیل رفتگی شغلی می باشد اتفاق می افتد.

فشارهای عصبی شدید ناشی از، ماهیت، نوع و یا وضعیت نا مناسب کار  به پیدایش حالتی در کارکنان منجر می گردد که فرسودگی شغلی نامیده می گردد. فرسودگی شغلی باعث تهی شدن از ویژگیهای شخصی گشته، که غالبا در بین افرادی که به نوعی کار مردم را انجام می دهند ، اتفاق می افتد، و گسترش احساسات منفی و بدبینانه در مورد ارباب رجوع را به دنبال دارد. این ادراک ضد انسانی از دیگران موجب می گردد تا کارکنان توجه کافی به مسایل ارباب رجوع نکنند یا اینکه احساس کنند آنها شایسته توجه نیستند ، و در مورد خودشان احساس ناراحتی کرده و از عملکرد شغلی خود ناراضی هستند . (کشتکاران، 23:1375)

در این حالت کار، اهمیت و معنای خود را از دست می دهد.  فردی که دچار فرسودگی شغلی گشته دایم خسته می باشد ، منفی باف، بدبین، بدگمان،  پرخاشگر و عصبانی می باشد، حساس ، زود رنج ، بی حوصله می باشد و با کوچکترین ناراحتی از کوره در می رود، کلافه می باشد و خود را در بن بست می بیند. مریض حالی، زخم معده، کمردرد، و سردردهای مکرر مانند نشانه های دیگر فرسودگی شغلی می باشد.

کسی که دچار فرسودگی شغلی وتحلیل رفتگی میشود نمی تواند تعادل روحی خود را حفظ کند و اغلب بی جهت و بی دلیل، ستیزه جویی می کند و راه مخالفت پیش می گیرد. فرسودگی شغلی  سرایت پذیری زیادی دارد و فرد فرسوده شده خیلی زود گروهی از همکاران خود را مبتلا می کند. از این رو تشخیص فوری علایم فرسودگی شغلی و جلو گیری از شیوع آن مهم می باشد .شرایطی که به فرسودگی شغلی وتحلیل رفتگی کارکنان منجر می گردد در شکل نشان داده شده می باشد:

[1] Sawnd rom

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال