دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

اجزاء MIS

همانطور که در نمودار (2-2) نمایش داده شده، MIS دارای سه جزء اصلی می‌باشد.

1- مدیریت      2- سیستمهای پردازش        3- اطلاعات

سیستمی که داده‌های داخلی و خارجی را تسخیر می‌نماید و آنها را جهت تصمیم‌گیری مدیریت به اطلاعات تبدیل می‌نماید  MIS می‌باشد.

اگر چه تمامی کارکنان تصمیم‌گیری می‌نمایند، لیکن تصمیم‌گیری مدیران در ارتباط با طرح ریزی برای جهت دادن و کنترل کار گروهها می‌باشد.

– مدیریت شامل: جمع آوری اطلاعات راجع به سیستم‌ها، تصمیم‌گیری جهت طرح ریزی، بهره برداری و کنترل سیستم.

– سیستم‌ها جهت رسیدن به اهداف مشترک

– اطلاعات شامل دستورات جهت انتخاب داده‌های داخلی و خارجی مورد بهره گیری برای تصمیم‌گیری در ارتباط با سیستم‌ها (بهشتیان، 1379، 36).

 

 

مقادیر و اعداد محیط

 

 

نمودار (2-2) اجزاء سیستم اطلاعات مدیریت

 

2-1-7- جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان

عملاً مدیرMIS  بریا طراحی و کنترال شرکت به معاون خدمات اجرائی یا معاون ارشد گزارش می‌دهد. در بسیاری از شرکتها شاخه معاونت  MIS  به وجود می‌آید که گزارش خود را مستقیماً به مدیریت عالی تسلیم می‌دارد.در نوع دیگر ساختار سازمانی تمامی‌فعالیتهای MIS در سطح شرکت متمرکز می گردد.مدیر MIS در اینجا همطراز سایر معاونین شرکت می‌باشد. این حالت شامل شرکتهای با وظایف مختلف می باشد.

دورنمای  MIS  بسیار گسترده بوده و نمی‌توان آنرا به طبقه مشخص و یا موضوعی محدود و منحصر نمود. چنین ساختاری سبب خواهد گردید که ارزش MIS  نزول کرده و به طبقات پایینی سازمان تنزل یابد.

یک سیستم اطلاعاتی به عنوان مکانیزمی می باشد که اطلاعات درون سازمانی را نیز به مقصود طرفداری از عملیات یک سازمان در جهت اتخاذ تصمیم، برنامه ریزی استراتژیک تاکتیک و عملیاتی و کنترل سازمانی از طریق ایجاد، ذخیره سازی، بازیابی و توزیع اطلاعات مناسب، دقیق، سریع و صحیح در اختیار مدیران قرار دهد (مومنی، 1372،  33 و 47 ).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.