دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه ارگونومی

ارگونومی لازمه طراحی و حل معضلات کاری در سیستمهای کار جدید می باشد که با پیشرفت تکنولوژی نمایان شده‌اند. ارگونومی پیشرفت خود را مدیون همان فرآیندهای تاریخی میداند که باعث رشد سایر علوم نظیر مهندسی صنایع و طب کار گردید می باشد.

کوشش برای تطبیق بشر با کار بر اساس ایده بهبود بهره‌وری یا کارآیی بوسیله انتخاب کارگران مستعد برای کاری خاص قرار دارد. این نظریه که یکی از پایه‌های روانشناسی صنعتی مدرن را تشکیل می‌دهد براین فرض استوار می باشد که برای انجام هر کاری نیاز به استعدادهای خاصی می باشد که می‌توان آنها را شناسایی و بطور عینی اندازه‌گیری نمود. این فرضیه در مورد انتخاب افراد، با صلاحیت یا مهارتهای اداری برای پستهای خاص صدق می کند. همچنین فرضیه یاد شده در مورد تعدادی از مشاغل دیگر صادق می باشد حتی امروزه مشاغل سخت بدنی مانند آتش نشانی یا نجات غریق یا مشاغلی نظیر خلبانی هواپیمای نظامی محدود به افرادی با استعدادها و خصوصیات بدنی خاص می باشد. اگرچه این فرضیه همواره درست نبوده و هنوز جای بحث دارد. برای مثال اتحادیه های صنفی ممکن می باشد به تلاشهای مدیریت برای انتخاب کارگران قوی بنیه برای کارهای خاص اعتراض کنند که بحث بر سر خود کار می باشد نه فرد کارگر و کار بایستی بگونه‌ای طراحی مجدد گردد که توسط هر فردی قابل انجام باشد.  نظریه دیگری که فلسفه ارگونومی بر آن استوار می باشد با نام تطبیق کار با بشر شناخته می گردد. بسیاری از تلاشهای اولیه مهندسی انسانی و طراحی فضای کار کوشش درطراحی کارهای متناسب با ویژگیهای کارگر داشتند. فرضیه اساسی در نظریه  اف ام جی[1] این می باشد که یک مجموعه مناسب از ویژگیهای فردی را  در ارتباط با هر کاری که طراحی می گردد می‌توان مشخص نمود.  اف ام جی می‌تواند در تمام سطوح اجرا گردد برای مثال جهت تعیین اندازه قابل قبول وزن با روشی ابداع شده می باشد که ریسک صدمه به کارگران را به حداقل می رساند. لذا کارهای خطرناک شناسایی شده و دوباره طراحی می شوند. درجه حرارتهای حداکثر و قابل قبول برای انجام کارمشخص شده‌اند که امکان طراحی شرایط جوی مناسب با کار را برای کارگران فراهم می کند. در روانشناسی عملکرد بشر، واضح می باشد که افراد دارای انتظاراتی در مورد روابط بین حرکات کنترلها و حرکات متقابل تجهیزات کنترل شده هستند. اگرچه اپراتورها می‌توانند روابط معکوس را یاد بگیرند،‌ اما این اقدام تقریبا همواره ناخوشایند بوده و باعث افزایش ریسک خطا می گردد. از طرف دیگر ارگونومی کوشش می کند که ارتباط بین کنترل- نشانگر به گونه‌ای طراحی گردد که با انتظارات کاربر سازگار باشد. در سطح زبان،‌ واضح می باشد که  افراد می‌توانند آموزش ببینند تا با دستورالعملها، کتابچه‌ها یا نرم‌افزارهایی که دارای جمله بندی بد باشند، کار کنند اما تحت شرایط کار طبیعی فرد خسته می گردد و در شرایط استرس‌زا احتمال ارتکاب خطاهای بزرگ افزایش می‌یابد. مقرراتی که از انجام تحقیقات روانی- کلامی حاصل شده می باشد بایستی در طراحی زبان بکار رود تا درک آن آسان باشد. و نهایت اینکه اگر درک طراح از سیستم متفاوت از درک کاربر باشد کاربر در یادگیری بهره گیری از سیستم و بکارگیری آن دچار مشکل خواهد گردید(امینی،210:1388)

ارگونومی بر ضرورت سازگاری شناختی در طراحی سیستم تأکید دارد.تاریخجه ارگونومی از ابتدای شکل گیری بعد از سالهای جنگ چهانی دوم (تولد ارگونومی: سال 1949 در انگلستان) بشرح زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دهه پنجاه   :  ارگونومی نظامی

دهه شصت :  ارگونومی صنعتی

دهه هفتاد  :  ارگونومی محصول

دهه هشتاد :  ارگونومی کامپیوتر

دهه نود    :  ارگونومی ارتباطات

دهه 10   :  ارگونومی در فضا

[1] [1] (FMJ)  Fitting the man to the job

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال