دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری پژوهش

2-1- اطلاعات و تأثیر آن در سازمان

2-1-1- اطلاعات و داده‌ها

مفهوم دو واژه اطلاعات[1] و داده‌ها[2] یکسان نمی‌باشند. داده‌ها حقایق و پدیده‌هایی هستند که در ارتباط با یک شیء یا یک پدیده بطور عام مطرح می شوند و یک ویژکی از آن پدیده را به ما منتقل می‌کنند، خود به خود مفهوم دارند اما کاربردی برای آنها متصور نیست.

اطلاعات : داده های پردازش شده یا داده‌های معنی دار می‌باشند (صرافی زاده، 1383، ص 17).

اطلاعات مفهومی می باشد که از طریق آن بشر حقیقت یا ذهنیتی را درک و یا اظهار می کند.

اطلاعات از پردازش و ارتباط معنایی داده هایی که به صورت انفرادی در دسترس هستند، به مقصود کسب دانش لازم جهت توانایی بیشتر در اتخاذ تصمیم می‌باشند (صرافی زاده، 1383، ص 45).

 

2-1-2- اهمیت اطلاعات

در عصر جدید سازمانها در ابعاد و جنبه های مختلف به گونه چشمگیر بر اطلاعات تاکید دارند. اطلاعات قدرت می باشد و هرکسی از آن برخوردار گردد صاحب قدرت می باشد. شرایط متغیر محیطی نیاز به اطلاعات را بیش از پیش نشان می‌دهد و این امر ضرورت جمع آوری، ثبت، پردازش و نیز توزیع اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان دو چندان می‌سازد. اطلاعات مفهومی نسبی می باشد و ویژگی های خاصی را به خود اختصاص می‌دهد (صرافی زاده، 1383، 43).

هر سازمانی که داده های صحیح و دقیق، بهنگام و جامع در اختیار داشته باشد و بتواند در کمترین زمان به داده های مورد نیازش دستیابی داشته باشد، موفق تر می باشد.تأثیر داده و اطلاعات در مدیریت سازمان نقشی حیاتی و اساسی می باشد. هرچه فضای اطلاعات یک سازمان، دقیق تر، شفاف تر، منسجم تر و سیستماتیک تر باشد سازمان بهتر می‌تواند به اهدافش نایل آید. وجود فضای اطلاعاتی نادقیق، کدر، آشفته، متناقض، ناساختمند از مهمترین عوامل عدم‌پیشرفت‌درمدیریت سازمانهاست (روحانی‌رانکوهی،1372، 93)

[1] . Information

[2] . Data

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.