دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم هوش منصوعی (AI) [1]:

سیستم های هوش مصنوعی تشکیل شده می باشد از افراد، دستورالعمل، سخت افزار، نرم افزار، داده ها و دانش بهره گیری از سیستم کامپیوتری و ماشین هایی که ویژگیهای هوشمند بودن را دارا هستند (صرافی زاده و علی پناهی، 1380، 226).

هوش مصنوعی (AI): مجموعه ای از فناوری هاست که کوشش در شبیه سازی و ایجاد رفتار انسانی دارد به مقصود تحقق این هدف رایانه ها بایستی بتوانند:

 • عقل سلیم را درک کنند
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • حقایق و داده ها کیفی را درک و به کار گیرند.
 • به استثنائات بپردازند
 • روابط میان حقایق را درک کنند
 • با بشر به تعامل بپردازند
 • بتوانند با شرایط بر اساس یادگیریها کنار آیند.

(صرافی زاده، 1383،  62)

 

2-1-17-5- سیستم های خبره یا هوشمند (ES) [2]:

سیستم هوشمند از تکنیک هایی بهره می‌برد که برای ارائه توصیه و پیشنهاد، تشخیص مسائل، دارای استدلال می‌باشد.

سیستم های خبره سیستم های رایانه ای هستند که در بر دارنده بعضی از تجارب و دانش تخصصی یک متخصص می‌باشند . سیستم های خبره بدین ترتیب از خبرگان تقلید کرده و به عنوان یک مشاور در یک حوزه یا حیطه دانش ویژه اقدام می کند (صرافی زاده، 1383، ص 63).

اجزاء سیستم خبره : اجزاء تشکیل دهنده سیستم خبره عبارتند از پایگاه دانش[3]، ابزار استنتاج[4]، ابزار تشریح و تفسیر[5]، ابزار بهره گیری از پایگاه دانش[6] و وسیله ارتباطی کاربر[7] (صرافی زاده و علی پناهی، 1380،  225).

[1] . Artificial Intelligence

[2] . Expertsystem

[3] . Knowledge base

[4] . Interface engine

[5] . Explanation facility

[6] . Knowledge base acquisitian Facility

[7] . user interface

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

 • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
 • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

 • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
 • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
 • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.