دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

رو یکرد روانشناختی- اجتماعی[1]

ماسلاچ (1986) و همکارانش یک رویکرد مبتنی بر پژوهش برای فرسودگی اتخاذ کردند و کوشش کردند که شرایطی که منجر به فرسودگی شغلی می گردد را روشن کنند. تحقیقات ماسلاچ و همکارانش به این نتیجه رسید که فرسودگی شغلی یک ساختار چند بعدی می باشد و از سه مولفه مربوط به هم تشکیل یافته می باشد که عبارتند از :

– تحلیل یا خستگی عاطفی که منجر به از دست دادن انرژیهای عاطفی شخص مربوط می باشد حالات قبلی که دارای سطح انگیزشی بالا بوده می باشد در اثر فرسودگی از بین می رود و انجام کار برای وی خسته کننده می باشد.

مسخ شخصیت: تمایل برای این می باشد که فرد یا مراجع را به صورت یک فرد انسانی در نظر نمی گیرد و آن را از فردیت خارج می ‌کند و به صورت یک شیء غیر انسانی درک می کند مسخ شخصیت در حرفه های خدمات انسانی به صورت تعامل با مردم به عنوان یک شیء و اغلب در برچسب هایی که بهره گیری  می گردد عیان می گردد.

فقدان کارایی: احساس موفقیت فردی پایین می باشد . یعنی فرد احساس می کند عملکرد وی همراه با موفقیت نیست و یا به عبارت دقیق تر موفقیت ادراکی مطرح می باشد نه عملکرد و موفقیت  واقعی. با این تفاصیل بعضی از محققان مانند چرنیس (1980) هم موفقیت ادراکی و هم واقعی را مد نظر قرار دادند. برای مثال او می گوید : فرسودگی، انگیزش و موثر بودن را کاهش میدهد و شامل یک حس شکست می باشد.

2-2-3 رو یکرد تبادلی چرنیس[2]

در مدل چرنیس حرکت به طرف فرسودگی شغلی شامل مراحل چندی می باشد:

– مرحله اول: فشار روانی : منابع تنیدگی (فشار روانی) که علل به وجود آورنده فرسودگی شغلی به شمار می طریقه مستعد هستند و می توان تنیدگی زاهای فردی (انتظارات و انگیزش)، تنیدگی زاهای بین فردی(تماس با مراجعان، روابط با همکاران، مدیران، و سرپرستان) و تنیدگی زاهای سازمانی (تراکم کاری، مقررات اداری و بوروکراتیک و فشار کاری) را نام برد.

– مرحله دوم : آشفتگی روانی:این مرحله با مولفه های روان شناختی (عزت نفس پایین، و خستگی عاطفی)، مولفه های جسمانی (سردرد و خستگی) و مولفه های رفتاری (بهره گیری از الکل و اختلالات  خانوادگی )،همراه می باشد.این مرحله همان مولفه تحلیل عاطفی ماسلاچ می باشد.

– مرحله سوم: مقابله دفاعی  :این مرحله با اثرات فرایند فرسودگی روانی و کیفیت کمک ارائه شده به مراجعان از طریق کمک کننده مربوط می باشد.مقابله دفاعی از طریق یک سری تغییرات در توجه و رفتار همچون سرزنش کردن مراجعان به خاطر خطاهای خود، فقدان علاقه و همدردی نسبت به مراجعان و متاثر نشدن از ناراحتی دیگران مشخص می گردد. شخص ارائه کننده کمک از طریق مقابله دفاعی کوشش می کند که از دست دادن انرژی هیجانی جلوگیری کند و در نتیجه با افراد نه به عنوان یک شخصیت انسانی بلکه به صورت یک شیء یا عدد و شماره، برخورد می کند. این مرحله با مولفه مسخ شخصیت ماسلاچ متناظر می باشد.

 

[1]   (The Social- Psychological Approach )   

 

[2]  (Cherniss  Transactional  Approach )

 

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال