دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه پذیری[1]:

شاید این مسأله که سازمان چگونه افراد را برمی گزیند و استخدام می کند اهمیت زیادی نداشته باشد مسأله مهم این باشد که افراد با فرهنگ سازمان خو بگیرند و آن را رعایت نمایند و اگر افراد با فرهنگ سازمان آشنا نباشند، پس از استخدام موجب مخدوش شدن باورها و عاداتی می شوند که در سازمان رایج می باشد، از این رو سازمان بایستی بکوشد تا افراد خود را با فرهنگ حاکم بر سازمان وفق دهد، این کار یعنی خو گرفتن یا پذیرفتن و رعایت فرهنگ سازمانی راجامعه پذیری  کارکنان با سازمان نامیده اند.

در ارتباط با فرایند جامعه پذیری افراد با وفق دادن آنان با فرهنگ سازمانی بایستی بگوییم که زمان ورود یا مرحله پیوستن به سازمان از سخت ترین مراحل فرایند جامعه پذیری می باشد و آن زمانی می باشد که سازمان می کوشد تا یک فرد خارجی را برای سازمان بسازد.

کسانی که نتوانند نقشهای اصولی رفتاری و راه و رسم زندگی در سازمان را فراگیرند به آنها برچسب ناسازگار یا عصیانگر زده می گردد که معمولا به خروج آنها از سازمان می انجامد اما سازمانها کارکنان خود را جامعه پذیر می کنند، یعنی فرهنگ خود را به آنها تلقین یا بر آنها تحمیل می کنند و به تدریج آنان را به صورت افراد شایسته و مناسب درمی آورند، مقصود از این کار چیزی نیست مگر تأکید و تقویت، حفظ و نگهداری فرهنگ حاکم بر سازمان.

فراینداجتماعی شدن را به ۳ مرحله تقسیم کرده اند:

۱- مرحله پیش از ورود

۲- مرحله رویارویی

۳- مرحله دگردیسی(تحول جامع)

مرحله نخست مربوط به آموزشها و یادگیری هایی می باشد که پیش از پیوستن فرد به سازمان صورت
می گیرد . در مرحلهء دوم فرد تازه استخدام شده متوجه واقعیت سازمان می گردد و احتمالا در می یابد که بایستی در انتظارات و آن چیز که به نظر وی واقعیت بوده می باشد ، تجدید نظر کند، در مرحله ء سوم تغییرات نسبتًا همیشگی رخ می دهد، این فرد تازه استخدام شده مهارتهای لازم برای انجام موفقی ت آمیز کارها و ایفای تأثیر جدید را می آموزد، در آنها تبحر پیدا می کند، به ارزشها، هنجارها و معیارهای گروهی ارج می نهد در این ارتباط با آنها همسان و همنوا می گردد، این سه مرحله بر بازدهی، تولید و تعهد فرد و تأمین هدفهای سازمان و سرانجام تصمیم نهائی وی مبنی بر ماندن در سازمان اثرات شدیدی می گذارند. ( رابینز، ۱۳۷۴ ، ص ۵)

[1]. Socialization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی