دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

12 مدیریت فرهنگ سازمان

در تفکرات سنتی از مدیریت، مدیران سازمانها به اداره و سرپرستی اموری زیرا نیروی کار، سرمایه، فنآوری، مواد اولیه، تولید، بازار و مهارت مدیریتی مشغول بودند و توجه چندانی به مبانی غیررسمی و نامرئی سازمان که اثراتی به مراتب بیشتر از سایر عوامل ملموس دارند نداشتند، مانند این پدیده های نامرئی فرهنگ سازمان می باشد که اثر غیرقابل انکار بر وظایف اصلی مدیریت دارد پس مدیریت و هدایت این مهم امروزه می تواند در زمره ء مهمترین وظایف مدیران در سازمانها باشد.

از این رو می باشد که در نوشته های چستر بارنارد، فیلیپ سلزنیک، پیترز و واترمن تأکید خاصی بر شکل دهی و هدایت ارزشهای اساسی سازمان و یا به بیانی دیگر فرهنگ سازمانی شده می باشد . البته فرهنگ سازمان و مدیریت ارتباطی متقابل و دو سویه با یکدیگر دارند همان گونه که در فرهنگ سازمانی بر شیوه های مدیریتی تأثیر داشته وسبک مدیران را در سازمانها تعیین می کند، از طرفی مدیران نیز
می توانند با مطالعه فرهنگ سازمانی تغییرات یا تعدیل هایی در آن به وجودآورند و یا آن را تقویت نمایند که این امر باز هم نهایتاً منجر به بهبود وضع سازمان وتحت الشعاع قرار دادن شیوه های رهبری و مدیریت می گردد، پس مدیریت فرهنگ سازمان را می توان شناخت واستفاده بهینه از فرهنگ موجود، تغییر یا تضعیف باورها و هنجارهای ناخواسته، تقویت باورها، ارزش ها و هنجارهای خواسته و تثبیت فرهنگ مطلوب دانست. به بیانی دیگر مدیریت فرهنگ سازمان فرایندی می باشد که به گونه مداوم به شناسایی فرهنگ موجود و مطلوب سازمانی پرداخته و به مقصود تغییر فرهنگ موجود و توسعه و پرورش ارزشها و الگوهای مطلوب اقدام می کند.البته این فرایند تحت تأثیر فرهنگ محیط بیرونی نیز می باشد و مراحل آن به تبیین زیر میباشد: (زارعی متین،١١- ١٣٧۴ ص ص، ١٢)

– شناسایی فرهنگ سازمانی موجود

–  تبیین فرهنگ سازمانی مطلوب

–  مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی

– تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی

– روش های تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی

– ارزیابی برنامه های تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی

–  حفظ و طرفداری از فرهنگ سازمانی

اولین اقدام در مدیریت فرهنگ سازمانی، مطالعه و شناخت فرهنگ سازمانی موجود می باشد البته به مقصود شناسائی فرهنگ سازمانی موجود بایستی توجه داشت از آنجائی که اندازه گیری اعتقادات بسیار مشکل می باشد لذا بایستی ارزشها را که سطح دوم فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهد مورد انداز ه گیری قرار داد، بدین مقصود می توان از مصاحبه و پرسشنامه بهره گیری نمود.

در مرحله دوم به مقصود تغییر فرهنگ موجود و پرورش فرهنگ مطلوب بایستی الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب تبیین شده باشد که این تأثیر چ ارچوب راهنما برای تغییر فرهنگ سازمانی می باشد
(شناسائی فرهنگ سازمانی مطلوب).

در مرحله سوم پس از شناسائی فرهنگ موجود و مطلوب به مقایسه چارچوب این دو پرداخت اگر تفاوت موجود باشد بایستی اقداماتی صورت گیرد که این نقاط متمایز از بین رفته و فرهنگ موجود به فرهنگ مطلوب تغییر یابد . این مهمترین بخش عملی مدیریت فرهنگ سازمان می باشد.

در مرحله ء چهارم، پس از اینکه فرهنگ موجود سازمانی به فرهنگ مطلوب سازمانی تغییر نمود بایستی فرهنگ مطلوب در سازمان گسترش یابد و کلیه اعضای سازمان تحت تأثیر فرهنگ مطلوب قرار گیرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پر واضح می باشد که محیط بر روی فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی مو ءثر می باشد، فرهنگ جامعه بر ارزشها، اعتقادات و الگوهای رفتاری موجود در فرهنگ سازمانی موءثر می باشد، چراکه اهداف سازمانها در هر جامعه  ی در راستای اهداف حکومت بعنوان نماینده جامعه شکل می گیرد.

پس مدیریت و یا تغییر فرهنگ سا زمانی بدون در نظر داشتن مقتضیات و شرایط محیط بیرونی امکان پذیرنمی باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی