دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

کارآفرینی از دیدگاه مکاتب اقتصادی

سه توجه اصلی اقتصادی در حوزه کارآفرینی هست:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- مکتب نئوکلاسیک[1]

2- مکتب اتریش[2]

3- مکتب شومپیتر[3]

در مکتب نئوکلاسیک کارآفرین یک صاعقه گر می باشد. افرادی که به سرعت رعد و برق گزینه ها و فرآیندهای مولد را مطالعه نموده و بهینه را انتخاب می نمایند.

مکتب اقتصادی اتریش یک مفهوم پویا تر و غنی تر از کارآفرینی ارائه می کند. بر اساس رویکرد مکتب اتریش، کارآفرینان فرصت های بازار نا متعادل را کشف و مورد بهره برداری قرار می دهند تا بازار به جایگاه تعادل برسد.

شومپیتر به عنوان دانشجوی مکتب اتریش، کارآفرین را به عنوان یک متفکر جسور و رهبر کاریزماتیک می داند که بایستی با ترکیب منابع در یک روش تازه، عدم تعادل ایجاد نماید.شومپیتر کارآفرینی را به عنوان نیروی بر هم زننده اقتصاد به کار برد و آن را تحت عنوان “تخریب خلاق”[4] نامگذاری نمود.

بر خلاف کارآفرینی تکراری یا تقلیدی، کارآفرینی شومپیتری دارای سه ویژگی اساسی می باشد:

1- کارآفرینی از قبل قابل درک می باشد، اما نمی توان با بکار بردن قوانین معمولی و با استنباط از حقایق موجود به گونه عملی آن را پیش بینی نمود؛

2- کارآفرینی، رویدادها و نتایج بلند مدت را می سازد و برای اینکه موقعیتهای مناسبی را خلق کند، موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی را تغییر می دهد.

3- کثرت و تکرار رویدادهای کارآفرینانه به کیفیت نسبی نیروها، تصمیمات فرد، اقدامات و الگوهای رفتاری بستگی دارد (فو و تا[5]،2001).

کار شومپیتر در مورد توسعه اقتصادی و کارآفرینی تأثیر بسزایی بر آثار بعدی در مورد کارآفرینی داشته می باشد. البته شومپیتر مفهوم کارآفرینی را با فعالیتهای کارآفرینی مرتبط می سازد که این به ترکیبات جدیدی در تولید می انجامد و به همین دلیل بعضی از اقتصاددانان نظری گسترده تر در مورد کارآفرینی دارند. مثلاً کایرزنر[6] بر لزوم کارآفرینی جهت بهره گیری از فرصت های کشف نشده تأکید می کند. از سوی دیگر شولتز[7] کارآفرینی را مقابله با عدم توازن می داند نه توانایی پرداختن به ابهامات. هایک[8] نظری مشابه کایرزنر دارد و آن را نیرویی پایدار می داند که باعث می گردد بازارها به توازن نزدیک تر شوند و این بازارها با هماهنگی بیشتری اقدام کنند. لینک[9] و هربرت[10] در کوشش برای تعریفی از کارآفرینی هستند که موضوعات مهم تاریخی مرتبط با کارآفرینی، همچون ریسک، ابهام، نوآوری، درک و تغییر را یکپارچه می سازد: آنان کارآفرین را به عنوان فردی تعریف می کنند که متخصص پذیرفتن مسئولیت اتخاذ تصمیمات قانونی می باشد که بر محل، نوع و بهره گیری از کالاها، منابع یا نهادها تأثیر
می گذارد (مقیمی،83).

[1]– Neo-Classic

[2]– Austrian school

[3]– Schumpeters

[4]-creative-destruction

[5]– Fu& Ya

[6]– Kirzner

[7]– Shultz

[8]– Hayek

[9]– Mises

[10]– Herbert

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.