دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

1-11- قلمرو پژوهش

تحلیل‏گر سیستم[1]: تحلیل‏گر سیستم به بهره گیری گر در شناسایی و درک مساله کمک نموده و سپس راههای مختلف حل مساله را در مورد توجه قرار می‏دهد. (Mcleod, 1998, 185)

سیستم اطلاعاتی(IS)[2]:  سیستمهایی هستند که به کمک ابزارهای رایانه‏ای و فن‏اوری اطلاعات به گردآوری اطلاعات و پردازش سیستم‏ها می‏پردازند. (Mcleod, 1998, 23)


1-11-1- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت مخابرات استان خراسان می‌باشد که مشتمل بر8 حوزه ستادی، 3 معاونت و 9 منطقه تلفن شهری  می‌باشد.

1-11-2- قلمرو زمانی

چارچوب زمانی این پژوهش نیمه دوم 1389 می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-11-3- قلمرو موضوعی

چارچوب موضوعی این پژوهش مطالعه موانع سازمانی استقرار سبستم‌های اطلاعاتی مدیریت می‌باشد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع و اهمیت استقرار (MIS) به مطالعه موانع سازمانی یعنی شناسایی و اندازه تأثیرگذاری آن بر استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت می‌پردازد.

کلید واژه :اطلاعات،سازمان ،سیستم، موانع

 

[1] – Disigner system

[2] – information system

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.