دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اثرگذاری فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی

هافستد  این نکته را تاکید کرده که فرهنگ ملی می تواند بر ارزشهای کاری و نگرشهای فرد اثرات جدی بگذارد . درواقع اختلافاتی که کارکنان ازنظر سن، جنس و تخصص داشتند، می توانست توجیه کننده نوعی رفتار آنان نسبت به آن چیزی باشد که بیشتر بود ه می باشد. او نتیجه گرفت مدیران  و کارکنا ن از چهار بعد فرهنگ ملی با هم تفاوت دارند(رابینز، مبانی رفتار سازمانی 1379 ، ص 9-38)

رادریگز می گوید: جنبه های ارزش فرهنگ سازمانی به وسیله فرهنگ ملی و جنبه های نمادین آن به وسیله سازمان به عنوان ابزار تطبیق پذیری نسبت به خواسته های محیطی برای تغییر تعیین می گردد (رادریگز،1380 ، ص 475) . وی با تصریح به فرهنگهای متعدد و تفاوتهای ناشی از مدل هافستد بر این باور می باشد، فرهنگ سازمانی به دلیل اینکه متاثر از فرهنگ جامعه خود می باشد با روش معین
نمی توان ایجاد تغییر نمود . ضمن اینکه هیچ یک از سازمانها دارای یک وضعیت ثابت نیستند، (رادریگز، ص 47). شنایدروبارسو در کتاب مدیریت در پهنه فرهنگها می گویند : تحقیقات علمی هافستد وجود فرهنگهای ملی را به موازات حضور فرهنگهای قوی سازمانی ثابت می کند . تحقیقات او نشان داد که حتی با وجود فرهنگ مشخص سازمانی آی .بی.ام فرهنگ ملی کارکنان این شرکت تأثیر اساسی در بروز تفاو ت در ارزشهای کار اعمال می کند. (اشنایدروبارسو، 1371 ، ص115 ). آنان
می گویند: مبدأ تحقیقات او نشان داد که دیدگاه مدیرانی که از ملیتهای مختلف هستند و با یک سازمان کار می کنند نسبت به آن سازمانی بسیار با یکدیگر تفاوت دارد، درحالی که اندازه این تفاوت در ارتباط با مدیرانی که از یک ملیتند که در سازمانهای مختلف کار می کنند کمتر می باشد (اشنایدروبارسو، ص 115).  هافستد معتقد می باشد که اگرچه روشهای تجاری مورد بهره گیری شرکتها ممکن می باشد مشابه هم باشند، ارزشهای ملی حاکم بر شرکتها متفاوت از یکدیگر می باشد . تفاوتهای موجود در فرهنگ های ملی بیشتر ناشی از تفاوتهای موجود در ارزش ها و باورهای مقبول آن فرهنگ هاست درحالی که تفاوت های موجود در فرهن  سازمانی بیشتر ناشی از روشها و وجود تفاوتها در تجربیات جامعه پذیری می باشد . ارزشها و فرضیات اساسی در آغاز زندگی و در طول مراحل رشد و از طریق مدارس و آموز شگاه کسب می شوند. درحالی که فرهنگ های سازمانی ازطریق حضور افراد در محل کار و پذیرش آنها توسط این افراد کسب می شوند(اشنایدروبارسو، ص 116).

آنان اضافه می کنند، همانگونه که لورل گفته می باشد ممکن می باشد فرهنگ ملی تغییر کند اما سرعت این تغییر بسیار کم می باشد . فرهنگ ملی مثل یک کوه یخی می باشد که نوک آن ممکن می باشد د ر اثر حرارت آفتاب، آب گردد اما بخش زیرین آن تکان نمی خورد. لورن می گوید : اگرچه فرهنگ سازمانی در برابر تغییر آسیب پذیر می باشد اما بروز تغییرا ت در فرهنگ ملی ممکن می باشد چندین نسل طول بکشد. (اشنایدروبارسو، ص117)

او مدعی گردید سازمانهای کشورهایی که فاصله قدرت در آنها زیاد می باشد معمولا سلسله مراتب بیشتری دارند، تعداد پرسنل سرپرست در این سازمانها بیشتر می باشد لذا،حیطه نظارت بیشتر و تنگ تر می باشد .
و شکل تصمیم گیری متمرکزتر می باشد . و در کشورهایی با اندازه تردیدگریزی بالاتر، سازمانها مقررات رسمی بیشتر دارند و شایستگی فنی و تخصصی در انتصاب ها مهم می باشد . در کشورهایی که روحیه گروه گرایی بالا می باشد تصمیم گیری گروهی در اولویت می باشد . در کشورهای با اندازه مردم سالاری بالا، مدیران بیشتر برای انجام وظایف و رسیدن به اهداف تعیین شده، تلا ش می کنند تا تقویت روابط اجتماعی (اشنایدروبارسو، ص 4-133). هافتسد در جمع بندی کار خود به چهار خوشه فرهنگی (انگلوساکسون، نوردیک، لاتی ن و آسیایی ) تصریح نمود که هریک ازطیف فرهنگی خاص برخوردارند (اشنایدروبارسو، ص 134 ) علیرغم تردیدهایی که در ارتباط با کار هافستد وجود داشت او با پژوهش های بعدی خود نتایج اولیه را مورد تایید قرار داد . هافستد اعلام داشت در کشورهایی که هم فاصله قدرت زیاد می باشد و هم احتیاط گریزی بالاست سازمانها مکانیکی ترند (کشورهای لاتین) در کشورهایی که هم فاصله قدرت کم و هم تردیدگریزی کم می باشد سازمانها ارگانیکی ترند (انگلوساکسون). در جوامعی که فاصله قدرت کم می باشد و احتیا ط پذیری بالاست سازمان ها مشارکتی اند (ژرمن)  در جوامعی که فاصله قدرت بالا اما احتیاط گریزی کم می باشد “اینسید” سازمانها خانوادگی و قبیله ای هستند (آسیا). بعدها تحقیقات استیونس در دانشگاه تفاوتهای فرهنگی ساختارهای مورد نظر هافستد را تایید نمود. ازجمله مطالعات و تحقیقات انجام شده در آسیا نیز شرکتهایی را مشخص ساخته اند که با مدل خانواده یا خانوادگی تناسب دارند،دیوانسالاری ترند اما رسمیت در آنها کمتر می باشد(به استثنای ژاپن ) (اشنایدروبارسو، ص134- 41).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی