دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

منشأ و شکل گیری فرهنگ سازمانی

چهار عامل زیر بعنوان منشأ فرهنگ سازمانی مطرح می گردد:

۱ -باورها و ارزش های موءسسان و بنیان گذاران سازمان که در خط مشی ها، برنامه ها و بیانیه های رسمی نمود می یابند.

۲ -هنجارهای اجتماعی محیطی که سازمان را در بردارد.

۳ -سازمان به مقصود انطباق خارجی و حفظ بقای خود با چالش هایی روبرو می گردد که اعضای آن بایستی از طریق خلق فرهنگ سازمان از عهدهء این معضلات برآیند.

۴- حل معضلات داخلی مانند روابط اجتماعی، توزیع قدرت و معیارهای عضویت در گروه و سازمان مستلزم توسعه و پذیرش مجموعه هنجارها و باورهاست ) .قبادی، ۱۳۷۵ ، ص۳۰ (

یکی از پژوهشگران علت های شکل گیری فرهنگ را اینگونه اظهار می کند:

۱ -پاسخگوئی به معضلات انطباق خارجی و بقا ) یافتن جایگاه مناسب ( از طریق تعیین رسالت، راهبردها، هدفها، ارزیابی و اصلاح.

۲ -پاسخ به معضلات داخلی) دستیابی به روابط کاری اثر بخش(

۳- بقا و توسعه سازمان

۴- پاسخ به آثار محیط اجتماعی) همان منبع، ص۳۰   (

صاحبنظر دیگری فرهنگ سازمان را متأثر از عوامل زیر می داند:

۱- تأثیرات خارجی : یعنی عواملی که خارج از کنترل سازمان هستند ؛ مانند محیط طبیعی و حوادث تاریخی که سرنوشت جامعه را رقم می زنند.

٢ -ارزشهای اجتماعی و فرهنگ ملی : ارزشهائی مانند آزادی فردی، ستایش، انسانیّت، اقدام گرائی، زمان گرائی، فاصلهء قدرت و مانند اینها.

٣- عوامل خاص سازمان: تغییرات سریع ف نآوری بر مهارتهای مورد نیاز سازمان. (همان ص ۳۱ )

2-5 بقا و ادامه حیات فرهنگ سازمانی

پس از اینکه فرهنگ سازمانی بتدریج تحت تأثیر عوامل مختلفی که در بحث شکل گیری فرهنگ سازمانی به آن تصریح گردید به وجودآمد، حضور خود را در انحاء مختلف در سیاستها، رویه ها، هنجارها، الگوهای رفتاری و باورهای مشترک اعضاء سازمان نشان می دهد در چنین مرحله ای فرهنگ اولیه مورد قبول همگان بوده، سازمان رسمی هنوز متغیر می باشد، سیستم پاداش انعطاف پذیر وجود داشته، استراتژی ها به همگان تفهیم شده می باشد، در این جایگاه فرهنگ سازمانی پویا، کاربر و در خدمت فعالیتهای سازمان و مدیریت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی