دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

– توسعه کارآفرینی

با نگاهی به طریقه رشد و توسعه جهانی مشخص می گردد که با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته، تأثیر و جایگاه کارآفرینان به گونه فزاینده ای بیشتر می گردد. اگرچه در سالهای گذشته اختراع جایگاه ویژه ای در توسعه کشورها داشته می باشد، اما امروز کارآفرینی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید. در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مقوله کارآفرینی به عنوان اصلی ترین منبع توسعه مورد نظر قرار گرفته می باشد. کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری می باشد. منبعی که به خلاقیت انسانها بر می گردد، از یک سو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر می باشد. امروزه همگان دریافتند که جوامعی که به منابع انسانی متکی بودند تا به منابع زیرزمینی، در بلند مدت موفق تر بوده اند (اکبری،85).

به گونه اختصار می توان گفت توسعه کارآفرینی پیامدهای مثبتی دارد، مانند:

1- رشد و توسعه اقتصادی: موتور حرکت و رشد اقتصادی یک جامعه کارآفرینان هستند که در محیط رقابتی و در شرایط عدم تعادل، جامعه را به حرکت درآورده و توسعه می بخشند. کارآفرین با شناخت صحیح فرصت ها و بهره گیری از سرمایه، امکاناتی را فراهم نموده و با سازماندهی و مدیریت مناسب منابع، ایده های خود را عملی می سازد. کارآفرینی مترادف با ایجاد اشتغال نیست، اما یکی از اثرات قابل توجه آن ایجاد اشتغال می باشد.

2- بهره وری: کارآفرینان بهره وری را افزایش می دهند. بهره وری بیشتر باعث افزایش و بهبود روشهای تولید، روشهای انجام کار و باعث سازماندهی بهتر منابع و بهره گیری اثربخش از آنها می گردد.

3- ایجاد تکنولوژی جدید، محصولات و خدمات جدید: در بحث ارتباط بین تغییر و کارآفرینی تأثیر کارآفرینان در نوآوری و تکنولوژی جدید محصولات و خدمات اساسی می باشد.

2-2-4- کارآفرینی پیش روی مدیریت

کارآفرینی با مدیریت تفاوت دارد. همانگونه که پل ویلکن[1] تصریح می کند: “کارآفرینی شامل ترتیباتی می باشد که به تغیرات ابتکاری در تولید منجر می گردد، در حالی که مدیریت به معنای ترکیب عوامل برای تولید می باشد”. پس مدیریت به معنای هماهنگی مستمر در فرایند تولید، بین عوامل تولید می باشد، اما کارآفرینی پدیده ای غیر مستمر (اتفاقی) می باشد که تغییرات ابتکاری را در فرایند تولید به منصه ظهور می رساند و از همین رو، کارآفرینی تا زمان ظهور مجدد برای ایجاد یک تغییر ابتکاری دیگر به چشم نخواهد آمد. با در نظر داشتن این تعریف حتی کارآفرینان راسخ نیز همیشه نمی توانند تأثیر کارآفرینانه اعمال  کنند. غالباً کارآفرینان نقشهای دیگری را اعمال می کنند و در مقاطع خاص تغییرات ابتکاری خاصی را بروز می دهند.حتی افرادی که برای اولین بار به عنوان مدیر فعالیتی را آغاز می کنند ممکن می باشد زمانی کارآفرین شوند.

به هر حال کارآفرینی با تغییر ارتباط تنگاتنگی دارد. کارآفرینان تغییر را به عنوان یک هنجار و امری مطلوب پذیرفته اند. هرچند که همیشه خود کارآفرینان تغییر را نمی آفرینند اما کارآفرین دائماً به دنبال تغییر بوده و کوشش می کند از آن به عنوان یک فرصت بهره برداری کند. مدیران سنتی بر کوتاه مدت تأکید می کنند، در حالیکه کارآفرینان بر بلند مدت بودن تأکید دارند. کارآفرینان ریسک کنندگانی میانه رو هستند، اما مدیران در روبرو شدن با ریسک محتاط تر اقدام می کنند و تا جایی که ممکن می باشد از اشتباه و اعمال غافلگیرانه اجتناب می کنند اما کارآفرینان معمولاً حداقل یک بار شکست می خورند (هیرزک و پیترز،2002).

 

[1]– Paul Wilken

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.