دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

امروزه کارآفرینی نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی و از مشخصه های یک اقتصاد سالم می باشد (دراکر[1]، 1995). کارآفرینی در حال حاضر مؤثرترین روش برقراری ارتباط بین علم و بازار می باشد (فیض بخش،1384). کارآفرینی از کارآمدترین روشهای تغییر عملیات و سبک مدیریتی می باشد، که طی آن، حرکت از عملیات “دیوان سالار” به توجه، فرهنگ و مدیریت کارآفرینانه تبدیل می گردد. مدیران کارآفرین تأثیر بسیار مهمی در تغییر و رشد اقتصادی دارند. حال آنکه دیوان سالارها موجب رکود اقتصادی و نزول سازمانی می شوند؛ این موضوع واقعیتی جهانی و عام می باشد (مقیمی، 1384).

به گونه کلی مدیران به  عنوان مهمترین عامل سازمانهای صنعتی، چهار تأثیر عمده دارند:تأثیر تولیدی، تأثیر مدیریتی،تأثیر تلفیقی، تأثیر کارآفرینی. از تأثیر کارآفرینی به عنوان موتور حرکت توسعه­ی اقتصادی دانسته می گردد. کارآفرینی در واقع عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری می باشد. اکثر کشورهای توسعه یافته، در حال انتقال از حالت اداری یا دیوان سالار به وضعیت کارآفرینی هستند. تحقیقات نشان می دهد که کارآفرینان به ویژه در ایجاد واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط که منجر به اشتغالزایی بالایی می گردد، تأثیر کلیدی دارند (احمدپور داریانی، 1386). همچنین تجارب فراوانی از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد بخش عظیمی از دستاوردهایی توسعه اقتصادی مرهون توسعه کارآفرینی به ویژه از طریق ایجاد کسب و کارهای کوچک با ماهیت گروهی و تعاونی بوده می باشد (وزارت تعاون، 1384).

سازمانهای تعاونی امروزی به مدیرانی نیازمند می باشد که تمایل دارند با هنجارهای موجود چالش کنند و برای آنها قابل قبول نیست که کارها به روش همیشگی انجام گردد. این مدیران بایستی افرادی باشند که مسؤولیت اقداماتشان را بپذیرند. در واقع مدیران کارآفرین تعاونیها به ناآرامیها و عدم اطمینان محیطی واکنش نشان داده و کوشش میکنند تا یک جایگاه راهبردی قوی ایجاد کنند، هر چند که ماهیت موقتی داشته باشند؛ آنها همچنین با ابتکارات فعالانه­ی خود، باعث ایجاد عدم اطمینان محیطی در دیگر سازمانها میشوند و با تغییر و بهبود جایگاه موجود، فرصتهای جدیدی را ایجاد می­کنند؛ آنها زودتر از رقبای خود در پی دستیابی به فرصتهای جدید بوده و پیش روی تهدیدات بالقوه، مترصد و هوشیار هستند (مقیمی، 1384).

[1]– Druker

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.